בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום חמישי י"ח אייר ה'תשפ"ב, 19-05-2022 06:11


זמן הזריחה (הנץ החמה): 05:43
זמן השקיעה: 19:34
צאת הכוכבים: 19:53 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 01:09:15 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:10

היום שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - ל"ג בעומר

סגולה לכל הישועות היום ההילולא של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע''א

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בתפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה.
ביקש שכל אחד מעם ישראל ידליק נר לכבוד הצדיק ויפריש צדקה ויאמר נוסח תפילה זאת ויראה נסים ונפלאות.

הריני מנדב מעות (נותן) לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס
כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (…יפרט כל בקשה שהיא).

אלהא דמאיר ענני,

אלהא דמאיר ענני,

אלהא דמאיר ענני.

אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עלי. חנני ה’ כי אליך אקרא כל היום.
עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.
עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

ויהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוהי אבותינו, כשם ששמעת את תפלות הצדיקים, ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפילת עבדך רבי מאיר, ועשית עמו נסים ונפלאות.. כן תרחם עלינו בעניינו, ותהא נא שעה זו שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פלוני/ת בן/בת פלונית) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפילת עבדך ביום הזה (…כאן יפרט בקשתו המיוחדת במילים כל אחד במילים שלה/ו)

ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה פלוני/ת בן/ת פלונית) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה.

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ח, אייר)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום י"ח אייר ה'תשפ"ב 

שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - ל"ג בעומר
1894 שנה ל - רבי שמעון בר יוחאי וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו (בשעת הדחק)
רבי משה איסרליש- הרמ"א בן רבי ישראל
מה המשמעות של ל"ג בעומר?
תפילה לל"ג בעומר מאת הבן איש חי
תפילה לל"ג בעומר, ע"פ הסוד, שגילה רבי נחמן
סגולת לימוד הזוהר ביום ל"ג בעומר, כולל עמוד זוהר, כולל תרגום
סגולת הזוהר הקדוש, שפותחת את 13 צינורות השפע
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יט אייר התשפב 

רבי מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג - מהר"מ מרוטנבורג, יום פטירתו
207 שנה ל - רבי מנחם מנדל מרימינוב בן רבי יוסף
הצדיק הבטיח "מי שידליק לי נר ביום ההילולא שלי, אני בעצמי אפעל לישועתו"
על סגולות רבי מנחם מענדל מרימינוב
הרב קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצ'נה (נספה בשואה)
הרב שמואל אבוחצירא בן רבי אהרון אבוחצירא
הרב יעקב מרדכי הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת לוצרן שוויץ, נכדו של רבי חיים מבריסק
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 7285; Y2022: 1484; self: 7285