קודש נקודה קליק, תפילות, סגולות, וברכות לזיכוי הרבים

סגולה לרפואה מרבי אלימלך מליז'נסק!

האדמו"ר מוויזניץ', "הישועות משה", היה אומר לחסידיו אשר נסעו לציונו הקדוש של רבי אלימלך מליז'נסק - ה"נועם אלימלך",
כי לימוד "נועם אלימלך" פרשת בשלח מסוגל לרפואה:

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.
רש"י ז"ל הקשה בודאי כאשר לא ישים למה לרפואה?

ונראה לפרש דהנה כתיב "אני ה' אשר הוצאתיך מארץ מצרים", ומקשים למה לא אמר אשר בראתי שמים וארץ, שלפי הנראה זה חידוש יותר?

אך נראה דבאמת זה חידוש יותר שהוציאנו מארץ מצרים, דהנה בריאת עולם היה מחמת שהשי"ת ב"ה רצה להטיב לברואים,
ואין הבריאה חידוש נגד השי"ת כי טבעו להטיב, אבל יציאת מצרים שהכה השי"ת את מצרים במכות מופלאות, וזה נגד טבעית הבורא ב"ה כי "מפי עליון לא תצא הרעה",

אך מחמת שזה היה הטבה לישראל מה שהכה את מצרים, ועיקר הטובה היה לישראל, עשה השי"ת נגד הטבעית להכות אותם, וזה חידוש יותר גדול!

וזהו "כל המחלה לא אשים", אך איך הכה אותם הלא מפי עליון לא תצא הרע? לזה אמר "כי אני ה' רופאך", ונמצא היתה ההכאה הזאת הטבה לישראל,
אבל להשים חלילה שום מחלה על ישראל זה בלתי אפשר, כי מה הטבה יבוא מזה. וק"ל"

סגולה לרפואה - נועם אלימלך פרשת בשלח

איסוף הסגולות, הקמת האתר והעמוד: אלי כהן - מיסטר מדיה


559