קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות, סגולות ושעורי תורה לזיכוי הרבים

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות, סגולות ושעורי תורה לזיכוי הרבים

היום ט"ז אדר א' ה'תשפ"ד

לימוד הזוהר לקהילת הרב יאשיהו יוסף פינטו

לימוד דפי זוהר לקהילת הרב יאשיהו יוסף פינטו

קבצי PDF להורדה ולהדפסה

במערכת דפי זוהר לקהילת הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

השעורים מסודרים לפי תאריך יורד.

טוב לומר לפני הלימוד:
הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש
לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל
ולסתום פי כל הצרים אותנו, עליונים ותחתונים.
ולהחזיר עטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו וישראל ישכון לבטח
אמן כן יהי רצון.

 1. (ב) כרך א' עמודים ה'-ח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 2. (ב) כרך א' עמודים כא'-כד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 3. (ב) כרך א' עמודים לז'-מ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 4. (ב) כרך א' עמודים נג'-נו'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 5. (ב) כרך א' עמודים סט'-עב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 6. (ב) כרך א' עמודים קא'-קד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 7. (ב) כרך א' עמודים קיז'-קכ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 8. (ב) כרך ב' עמודים קלג'-קלו'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 9. (ב) כרך ב' עמודים קמט'-קנב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 10. (ב) כרך ב' עמודים קסה'-קסח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 11. (ב) כרך ב' עמודים קפא'-קפד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 12. (ב) כרך ב' עמודים קצז'-ר'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 13. (ב) כרך ב' עמודים ריג'- רטז'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 14. (ב) כרך ב' עמודים רכט'-רלב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 15. (ב) כרך ב' עמודים רמה '-רמח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 16. (ב) כרך ג עמודים שנז-שס
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 17. (ב) כרך ג עמודים שעג-שעו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 18. (ב) כרך ג' עמודים רסא'-רסד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 19. (ב) כרך ג' עמודים רעז'-רפ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 20. (ב) כרך ג' עמודים רצג'-רצו'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 21. (ב) כרך ג' עמודים שט'-שיב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 22. (ב) כרך ג' עמודים שכה'-שכח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 23. (ב) כרך ג' עמודים שמא'-שדמ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 24. (ב) כרך ד עמודים שפט-שצב
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 25. (ב) כרך ד עמודים תה-תח
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 26. (ב) כרך ד עמודים תכא-תכד
  הועלה ביום שני כ"ד תשרי ה'תשפ"ד, 09-10-2023 למנינם
 27. (ב) כרך ד עמודים תלז-תמ
  הועלה ביום שלישי כ"ה תשרי ה'תשפ"ד, 10-10-2023 למנינם
 28. (ב) כרך ד עמודים תנג-תנו
  הועלה ביום רביעי כ"ו תשרי ה'תשפ"ד, 11-10-2023 למנינם
 29. (ב) כרך ד עמודים תסט-תעב
  הועלה ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"ד, 13-10-2023 למנינם
 30. (ב) כרך ד עמודים תפה-תפח
  הועלה ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"ד, 13-10-2023 למנינם
 31. (ב) כרך ד עמודים תקא-תקד
  הועלה ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"ד, 13-10-2023 למנינם
 32. (ב) כרך ה עמודים תקיז-תקכ
  הועלה ביום ראשון ל' תשרי ה'תשפ"ד, 15-10-2023 למנינם
 33. (ב) כרך ה' עמודים תקלג-תקלו
  הועלה ביום שני א' חשון ה'תשפ"ד, 16-10-2023 למנינם
 34. (ב) כרך ה' עמודים תקמט-תקנב
  הועלה ביום שלישי ב' חשון ה'תשפ"ד, 17-10-2023 למנינם
 35. (ב) כרך ה' עמודים תקסה-תקסח
  הועלה ביום רביעי ג' חשון ה'תשפ"ד, 18-10-2023 למנינם
 36. (ב) כרך ה' עמודים תקפא-תקפד
  הועלה ביום חמישי ד' חשון ה'תשפ"ד, 19-10-2023 למנינם
 37. (ב) כרך ה' עמודים תקצז-תר
  הועלה ביום שישי ה' חשון ה'תשפ"ד, 20-10-2023 למנינם
 38. (ב) כרך ה' עמודים תריג-תרטז
  הועלה ביום שישי ה' חשון ה'תשפ"ד, 20-10-2023 למנינם
 39. (ב) כרך ה' עמודים תרכט-תרלב
  הועלה ביום ראשון ז' חשון ה'תשפ"ד, 22-10-2023 למנינם
 40. (ב) כרך ו' עמודים יד'-יז'
  הועלה ביום רביעי י' חשון ה'תשפ"ד, 25-10-2023 למנינם
 41. (ב) כרך ו' עמודים ל'-לג'
  הועלה ביום חמישי י"א חשון ה'תשפ"ד, 26-10-2023 למנינם
 42. (ב) כרך ו' עמודים מו'-מט'
  הועלה ביום שישי י"ב חשון ה'תשפ"ד, 27-10-2023 למנינם
 43. (ב) כרך ו' עמודים סב'-סה'
  הועלה ביום שישי י"ב חשון ה'תשפ"ד, 27-10-2023 למנינם
 44. (ב) כרך ו' עמודים עח'-פא'
  הועלה ביום ראשון י"ד חשון ה'תשפ"ד, 29-10-2023 למנינם
 45. (ב) כרך ו' עמודים תרמה'-תרמח'
  הועלה ביום שני ח' חשון ה'תשפ"ד, 23-10-2023 למנינם
 46. (ב) כרך ו' עמודים תרסא'-א'
  הועלה ביום שלישי ט' חשון ה'תשפ"ד, 24-10-2023 למנינם
 47. (ב) כרך ז' עמודים צד'-צז'
  הועלה ביום שני ט"ו חשון ה'תשפ"ד, 30-10-2023 למנינם
 48. (ב) כרך ז' עמודים קי'-קיג'
  הועלה ביום שלישי ט"ז חשון ה'תשפ"ד, 31-10-2023 למנינם
 49. (ב) כרך ז' עמודים קכו'-קכט'
  הועלה ביום רביעי י"ז חשון ה'תשפ"ד, 01-11-2023 למנינם
 50. (ב) כרך ז' עמודים קמב'-קמה'
  הועלה ביום חמישי י"ח חשון ה'תשפ"ד, 02-11-2023 למנינם
 51. (ב) כרך ז' עמודים קנח'-קסא'
  הועלה ביום שישי י"ט חשון ה'תשפ"ד, 03-11-2023 למנינם
 52. (ב) כרך ז' עמודים קעד'-קעז'
  הועלה ביום שישי י"ט חשון ה'תשפ"ד, 03-11-2023 למנינם
 53. (ב) כרך ז' עמודים קצ'-קצג'
  הועלה ביום ראשון כ"א חשון ה'תשפ"ד, 05-11-2023 למנינם
 54. (ב) כרך ז' עמודים רו'-רט'
  הועלה ביום שני כ"ב חשון ה'תשפ"ד, 06-11-2023 למנינם
 55. (ב) כרך ח' עמודים ער'-רעג'
  הועלה ביום שישי כ"ו חשון ה'תשפ"ד, 10-11-2023 למנינם
 56. (ב) כרך ח' עמודים רכב'-רכה'
  הועלה ביום שלישי כ"ג חשון ה'תשפ"ד, 07-11-2023 למנינם
 57. (ב) כרך ח' עמודים רלח'-רמא'
  הועלה ביום רביעי כ"ד חשון ה'תשפ"ד, 08-11-2023 למנינם
 58. (ב) כרך ח' עמודים רנד'-רנז'
  הועלה ביום חמישי כ"ה חשון ה'תשפ"ד, 09-11-2023 למנינם
 59. (ב) כרך ח' עמודים רפו'-רפט'
  הועלה ביום שישי כ"ו חשון ה'תשפ"ד, 10-11-2023 למנינם
 60. (ב) כרך ח' עמודים שב'-שה'
  הועלה ביום ראשון כ"ח חשון ה'תשפ"ד, 12-11-2023 למנינם
 61. (ב) כרך ח' עמודים שיח'-שכא'
  הועלה ביום שני כ"ט חשון ה'תשפ"ד, 13-11-2023 למנינם
 62. (ב) כרך ח' עמודים שלד'-שלז'
  הועלה ביום שלישי א' כסלו ה'תשפ"ד, 14-11-2023 למנינם
 63. (ב) כרך ט' עמודים שנ-שנג
  הועלה ביום רביעי ב' כסלו ה'תשפ"ד, 15-11-2023 למנינם
 64. (ב) כרך ט' עמודים שסו-שסט
  הועלה ביום חמישי ג' כסלו ה'תשפ"ד, 16-11-2023 למנינם
 65. (ב) כרך ט' עמודים שפב-שפה
  הועלה ביום שישי ד' כסלו ה'תשפ"ד, 17-11-2023 למנינם
 66. (ב) כרך ט' עמודים שצח-תא
  הועלה ביום שישי ד' כסלו ה'תשפ"ד, 17-11-2023 למנינם
 67. (ב) כרך ט' עמודים תיד-תיז
  הועלה ביום ראשון ו' כסלו ה'תשפ"ד, 19-11-2023 למנינם
 68. (ב) כרך ט' עמודים תל-תלג
  הועלה ביום שני ז' כסלו ה'תשפ"ד, 20-11-2023 למנינם
 69. (ב) כרך ט' עמודים תמו-תמט
  הועלה ביום שלישי ח' כסלו ה'תשפ"ד, 21-11-2023 למנינם
 70. (ב) כרך ט' עמודים תסב-תסה
  הועלה ביום רביעי ט' כסלו ה'תשפ"ד, 22-11-2023 למנינם
 71. (ב) כרך טו' עמודים תנב-תנה
  הועלה ביום שני כ' טבת ה'תשפ"ד, 01-01-2024 למנינם
 72. (ב) כרך טו' עמודים תסח-תעא
  הועלה ביום שלישי כ"א טבת ה'תשפ"ד, 02-01-2024 למנינם
 73. (ב) כרך טו' עמודים תפד-תפז
  הועלה ביום רביעי כ"ב טבת ה'תשפ"ד, 03-01-2024 למנינם
 74. (ב) כרך טו' עמודים תק-תקג
  הועלה ביום חמישי כ"ג טבת ה'תשפ"ד, 04-01-2024 למנינם
 75. (ב) כרך טו' עמודים תקטז-תקיט
  הועלה ביום שישי כ"ד טבת ה'תשפ"ד, 05-01-2024 למנינם
 76. (ב) כרך טו' עמודים תקלב-תקלה
  הועלה ביום שישי כ"ד טבת ה'תשפ"ד, 05-01-2024 למנינם
 77. (ב) כרך טו' עמודים תקמח-תקנא
  הועלה ביום ראשון כ"ו טבת ה'תשפ"ד, 07-01-2024 למנינם
 78. (ב) כרך טו' עמודים תקסד-תקסז
  הועלה ביום שני כ"ז טבת ה'תשפ"ד, 08-01-2024 למנינם
 79. (ב) כרך טז' עמודים י-יג
  הועלה ביום שישי ב' שבט ה'תשפ"ד, 12-01-2024 למנינם
 80. (ב) כרך טז' עמודים כו-כט
  הועלה ביום שישי ב' שבט ה'תשפ"ד, 12-01-2024 למנינם
 81. (ב) כרך טז' עמודים מב-מה
  הועלה ביום ראשון ד' שבט ה'תשפ"ד, 14-01-2024 למנינם
 82. (ב) כרך טז' עמודים נח-סא
  הועלה ביום שני ה' שבט ה'תשפ"ד, 15-01-2024 למנינם
 83. (ב) כרך טז' עמודים עד-עז
  הועלה ביום שלישי ו' שבט ה'תשפ"ד, 16-01-2024 למנינם
 84. (ב) כרך טז' עמודים תקפ-תקפג
  הועלה ביום שלישי כ"ח טבת ה'תשפ"ד, 09-01-2024 למנינם
 85. (ב) כרך טז' עמודים תקצו-תקצט
  הועלה ביום רביעי כ"ט טבת ה'תשפ"ד, 10-01-2024 למנינם
 86. (ב) כרך טז' עמודים תריב-תרטו
  הועלה ביום חמישי א' שבט ה'תשפ"ד, 11-01-2024 למנינם
 87. (ב) כרך י' עמודים תעח-תפא
  הועלה ביום חמישי י' כסלו ה'תשפ"ד, 23-11-2023 למנינם
 88. (ב) כרך י' עמודים תצד-תצז
  הועלה ביום שישי י"א כסלו ה'תשפ"ד, 24-11-2023 למנינם
 89. (ב) כרך י' עמודים תקי-תקיג
  הועלה ביום שישי י"א כסלו ה'תשפ"ד, 24-11-2023 למנינם
 90. (ב) כרך י' עמודים תקכו-תקכט
  הועלה ביום ראשון י"ג כסלו ה'תשפ"ד, 26-11-2023 למנינם
 91. (ב) כרך י' עמודים תקמב-תקמה
  הועלה ביום שני י"ד כסלו ה'תשפ"ד, 27-11-2023 למנינם
 92. (ב) כרך י' עמודים תקנח-תקסא
  הועלה ביום שלישי ט"ו כסלו ה'תשפ"ד, 28-11-2023 למנינם
 93. (ב) כרך י' עמודים תקעד-תקעז
  הועלה ביום רביעי ט"ז כסלו ה'תשפ"ד, 29-11-2023 למנינם
 94. (ב) כרך י' עמודים תקצ-תקצג
  הועלה ביום חמישי י"ז כסלו ה'תשפ"ד, 30-11-2023 למנינם
 95. (ב) כרך יא' עמודים ד-ז
  הועלה ביום שני כ"א כסלו ה'תשפ"ד, 04-12-2023 למנינם
 96. (ב) כרך יא' עמודים כ-כג
  הועלה ביום שלישי כ"ב כסלו ה'תשפ"ד, 05-12-2023 למנינם
 97. (ב) כרך יא' עמודים לו-לט
  הועלה ביום רביעי כ"ג כסלו ה'תשפ"ד, 06-12-2023 למנינם
 98. (ב) כרך יא' עמודים נב-נה
  הועלה ביום חמישי כ"ד כסלו ה'תשפ"ד, 07-12-2023 למנינם
 99. (ב) כרך יא' עמודים סח-עא
  הועלה ביום שישי כ"ה כסלו ה'תשפ"ד, 08-12-2023 למנינם
 100. (ב) כרך יא' עמודים תרו-תרט
  הועלה ביום שישי י"ח כסלו ה'תשפ"ד, 01-12-2023 למנינם
 101. (ב) כרך יא' עמודים תרכב-תרכה
  הועלה ביום שישי י"ח כסלו ה'תשפ"ד, 01-12-2023 למנינם
 102. (ב) כרך יא' עמודים תרלח-תרמא
  הועלה ביום ראשון כ' כסלו ה'תשפ"ד, 03-12-2023 למנינם
 103. (ב) כרך יב' עמודים פד-פז
  הועלה ביום שישי כ"ה כסלו ה'תשפ"ד, 08-12-2023 למנינם
 104. (ב) כרך יב' עמודים ק-קג
  הועלה ביום ראשון כ"ז כסלו ה'תשפ"ד, 10-12-2023 למנינם
 105. (ב) כרך יב' עמודים קטז-קיט
  הועלה ביום שני כ"ח כסלו ה'תשפ"ד, 11-12-2023 למנינם
 106. (ב) כרך יב' עמודים קלב-קלה
  הועלה ביום שלישי כ"ט כסלו ה'תשפ"ד, 12-12-2023 למנינם
 107. (ב) כרך יב' עמודים קמח-קנא
  הועלה ביום רביעי א' טבת ה'תשפ"ד, 13-12-2023 למנינם
 108. (ב) כרך יב' עמודים קסד-קסז
  הועלה ביום חמישי ב' טבת ה'תשפ"ד, 14-12-2023 למנינם
 109. (ב) כרך יב' עמודים קפ-קפג
  הועלה ביום שישי ג' טבת ה'תשפ"ד, 15-12-2023 למנינם
 110. (ב) כרך יב' עמודים קצו-קצט
  הועלה ביום שישי ג' טבת ה'תשפ"ד, 15-12-2023 למנינם
 111. (ב) כרך יג' עמודים ריב-רטו
  הועלה ביום ראשון ה' טבת ה'תשפ"ד, 17-12-2023 למנינם
 112. (ב) כרך יג' עמודים רכח-רלא
  הועלה ביום שני ו' טבת ה'תשפ"ד, 18-12-2023 למנינם
 113. (ב) כרך יג' עמודים רמד-רמז
  הועלה ביום שלישי ז' טבת ה'תשפ"ד, 19-12-2023 למנינם
 114. (ב) כרך יג' עמודים רס-רסג
  הועלה ביום רביעי ח' טבת ה'תשפ"ד, 20-12-2023 למנינם
 115. (ב) כרך יג' עמודים רעו-רעט
  הועלה ביום חמישי ט' טבת ה'תשפ"ד, 21-12-2023 למנינם
 116. (ב) כרך יג' עמודים רצב-רצה
  הועלה ביום שישי י' טבת ה'תשפ"ד, 22-12-2023 למנינם
 117. (ב) כרך יג' עמודים שח-שיא
  הועלה ביום שישי י' טבת ה'תשפ"ד, 22-12-2023 למנינם
 118. (ב) כרך יג' עמודים שכד-שכז
  הועלה ביום ראשון י"ב טבת ה'תשפ"ד, 24-12-2023 למנינם
 119. (ב) כרך יד' עמודים שמ-שמג
  הועלה ביום שני י"ג טבת ה'תשפ"ד, 25-12-2023 למנינם
 120. (ב) כרך יד' עמודים שנו-שנט
  הועלה ביום שלישי י"ד טבת ה'תשפ"ד, 26-12-2023 למנינם
 121. (ב) כרך יד' עמודים שעב-שעה
  הועלה ביום רביעי ט"ו טבת ה'תשפ"ד, 27-12-2023 למנינם
 122. (ב) כרך יד' עמודים שפח-שצא
  הועלה ביום חמישי ט"ז טבת ה'תשפ"ד, 28-12-2023 למנינם
 123. (ב) כרך יד' עמודים תד-תז
  הועלה ביום שישי י"ז טבת ה'תשפ"ד, 29-12-2023 למנינם
 124. (ב) כרך יד' עמודים תכ-תכג
  הועלה ביום שישי י"ז טבת ה'תשפ"ד, 29-12-2023 למנינם
 125. (ב) כרך יד' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום ראשון י"ט טבת ה'תשפ"ד, 31-12-2023 למנינם
 126. (ב) כרך יז' עמודים צ-צג
  הועלה ביום רביעי ז' שבט ה'תשפ"ד, 17-01-2024 למנינם
 127. (ב) כרך יז' עמודים קו-קט
  הועלה ביום חמישי ח' שבט ה'תשפ"ד, 18-01-2024 למנינם
 128. (ב) כרך יז' עמודים קכב-קכה
  הועלה ביום שישי ט' שבט ה'תשפ"ד, 19-01-2024 למנינם
 129. (ב) כרך יז' עמודים קלח-קמא
  הועלה ביום שישי ט' שבט ה'תשפ"ד, 19-01-2024 למנינם
 130. (ב) כרך יז' עמודים קנד-קנז-1
  הועלה ביום ראשון י"א שבט ה'תשפ"ד, 21-01-2024 למנינם
 131. (ב) כרך יז' עמודים קע-קעג
  הועלה ביום שני י"ב שבט ה'תשפ"ד, 22-01-2024 למנינם
 132. (ב) כרך יז' עמודים קפו-קפט
  הועלה ביום שלישי י"ג שבט ה'תשפ"ד, 23-01-2024 למנינם
 133. (ב) כרך יז' עמודים רב-רה
  הועלה ביום רביעי י"ד שבט ה'תשפ"ד, 24-01-2024 למנינם
 134. (ב) כרך יח' עמודים עדר-רעז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 135. (ב) כרך יח' עמודים רחצ-שא
  הועלה ביום שלישי כ' שבט ה'תשפ"ד, 30-01-2024 למנינם
 136. (ב) כרך יח' עמודים ריד-ריז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 137. (ב) כרך יח' עמודים רלד-רלז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 138. (ב) כרך יח' עמודים רנ-רנג
  הועלה ביום שישי ט"ז שבט ה'תשפ"ד, 26-01-2024 למנינם
 139. (ב) כרך יח' עמודים רנד-רנז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 140. (ב) כרך יח' עמודים רסו-רסט
  הועלה ביום ראשון י"ח שבט ה'תשפ"ד, 28-01-2024 למנינם
 141. (ב) כרך יח' עמודים רפב-רפה
  הועלה ביום שני י"ט שבט ה'תשפ"ד, 29-01-2024 למנינם
 142. (ב) כרך יח' עמודים שיד-שיז
  הועלה ביום רביעי כ"א שבט ה'תשפ"ד, 31-01-2024 למנינם
 143. (ב) כרך יח' עמודים של-שלג
  הועלה ביום חמישי כ"ב שבט ה'תשפ"ד, 01-02-2024 למנינם
 144. (ב) כרך יח' עמודים שלד-שלז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 145. (ב) כרך יט עמודים שצד - שצז
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 146. (ב) כרך יט' עמודים שמו-שמט
  הועלה ביום שישי כ"ג שבט ה'תשפ"ד, 02-02-2024 למנינם
 147. (ב) כרך יט' עמודים שנד-שנז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 148. (ב) כרך יט' עמודים שסב-שסה
  הועלה ביום שישי כ"ג שבט ה'תשפ"ד, 02-02-2024 למנינם
 149. (ב) כרך יט' עמודים שעד-שעז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 150. (ב) כרך יט' עמודים שעח-שפא
  הועלה ביום ראשון כ"ה שבט ה'תשפ"ד, 04-02-2024 למנינם
 151. (ב) כרך יט' עמודים שצד-שצז
  הועלה ביום שני כ"ו שבט ה'תשפ"ד, 05-02-2024 למנינם
 152. (ב) כרך יט' עמודים תי-תיג
  הועלה ביום שלישי כ"ז שבט ה'תשפ"ד, 06-02-2024 למנינם
 153. (ב) כרך יט' עמודים תיד-תיז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 154. (ב) כרך יט' עמודים תכו-תכט
  הועלה ביום רביעי כ"ח שבט ה'תשפ"ד, 07-02-2024 למנינם
 155. (ב) כרך יט' עמודים תלד-תלז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 156. (ב) כרך יט' עמודים תמב-תמה
  הועלה ביום חמישי כ"ט שבט ה'תשפ"ד, 08-02-2024 למנינם
 157. (ב) כרך יט' עמודים תנד-תנז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 158. (ב) כרך יט' עמודים תנח-תסא
  הועלה ביום שישי ל' שבט ה'תשפ"ד, 09-02-2024 למנינם
 159. (ב) כרך כ' עמודים תעד-תעז
  הועלה ביום שישי ל' שבט ה'תשפ"ד, 09-02-2024 למנינם
 160. (ב) כרך כ' עמודים תצ-תצג
  הועלה ביום ראשון ב' אדר א' ה'תשפ"ד, 11-02-2024 למנינם
 161. (ב) כרך כ' עמודים תצד-תצז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 162. (ב) כרך כ' עמודים תקו-תקט
  הועלה ביום שני ג' אדר א' ה'תשפ"ד, 12-02-2024 למנינם
 163. (ב) כרך כ' עמודים תקיד-תקיז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 164. (ב) כרך כ' עמודים תקכב-תקכה
  הועלה ביום שלישי ד' אדר א' ה'תשפ"ד, 13-02-2024 למנינם
 165. (ב) כרך כ' עמודים תקלח-תקמא
  הועלה ביום רביעי ה' אדר א' ה'תשפ"ד, 14-02-2024 למנינם
 166. (ב) כרך כ' עמודים תקנד-תקנז
  הועלה ביום חמישי ו' אדר א' ה'תשפ"ד, 15-02-2024 למנינם
 167. (ב) כרך כ' עמודים תקע-תקעג
  הועלה ביום שישי ז' אדר א' ה'תשפ"ד, 16-02-2024 למנינם
 168. (ב) כרך כ' עמודים תקעד-תקעז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 169. (ב) כרך כ' עמודים תקפו-תקפט
  הועלה ביום שישי ז' אדר א' ה'תשפ"ד, 16-02-2024 למנינם
 170. (ב) כרך כא' עמודים ד-ז
  הועלה ביום שישי י"ד אדר א' ה'תשפ"ד, 23-02-2024 למנינם
 171. (ב) כרך כא' עמודים כ-כג
  הועלה ביום ראשון ט"ז אדר א' ה'תשפ"ד, 25-02-2024 למנינם
 172. (ב) כרך כא' עמודים תקצד-תקצז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 173. (ב) כרך כא' עמודים תרב-תרה
  הועלה ביום ראשון ט' אדר א' ה'תשפ"ד, 18-02-2024 למנינם
 174. (ב) כרך כא' עמודים תריד-תריז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 175. (ב) כרך כא' עמודים תריח-תרכא
  הועלה ביום שני י' אדר א' ה'תשפ"ד, 19-02-2024 למנינם
 176. (ב) כרך כא' עמודים תרלד-תרלז
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 177. (ב) כרך כא' עמודים תרנ-תרנג
  הועלה ביום רביעי י"ב אדר א' ה'תשפ"ד, 21-02-2024 למנינם
 178. (ב) כרך כא' עמודים תרנד-תרנז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 179. (ב) כרך כא' עמודים תרסו-תרסט
  הועלה ביום חמישי י"ג אדר א' ה'תשפ"ד, 22-02-2024 למנינם
 180. (ב) כרך כא' עמודים תרעד-תרעז
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 181. (ב) כרך כא' עמודים תרפב-תרפה
  הועלה ביום שישי י"ד אדר א' ה'תשפ"ד, 23-02-2024 למנינם
 182. (ב) כרך כא' עמודים תרצד-ג
  הועלה ביום שישי ט"ו אלול ה'תשפ"ג, 01-09-2023 למנינם
 183. (ב) כרך כד' עמודים רפ-רפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 184. (ב) כרך כד' עמודים ש-שג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 185. (ב) כרך כד' עמודים שכ-שכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 186. (ב) כרך כד' עמודים שמ-שמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 187. (ב) כרך כד' עמודים שפ-שפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 188. (ב) כרך כה' עמודים ת-תג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 189. (ב) כרך כה' עמודים תמ-תמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 190. (ב) כרך כה' עמודים תס-תסג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 191. (ב) כרך כה' עמודים תפ-תפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 192. (ב) כרך כה' עמודים תק-תקג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 193. (ב) כרך כה' עמודים תקכ-תקכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 194. (ב) כרך כו' עמודים יב-טו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 195. (ב) כרך כו' עמודים לב-לה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 196. (ב) כרך כו' עמודים נב-נה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 197. (ב) כרך כו' עמודים עב-עה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 198. (ב) כרך כו' עמודים תקמ-תקמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 199. (ב) כרך כו' עמודים תקס-תקסג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 200. (ב) כרך כז' עמודים צב-צה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 201. (ב) כרך כז' עמודים קיב-קטו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 202. (ב) כרך כז' עמודים קלב-קלה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 203. (ב) כרך כז' עמודים קנב-קנה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 204. (ב) כרך כז' עמודים קעב-קעה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 205. (ב) כרך כז' עמודים קצב-קצה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 206. (ב) כרך כח' עמודים ערב-ערה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 207. (ב) כרך כח' עמודים ריב-רטו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 208. (ב) כרך כח' עמודים רלב-רלה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 209. (ב) כרך כח' עמודים רנב-רנה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 210. (ב) כרך כח' עמודים רצב-רצה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 211. (ב) כרך כח' עמודים שיב-שטו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 212. (ב) כרך כח' עמודים שלב-שלה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 213. (ב) כרך כט' עמודים שנב-שנה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 214. (ב) כרך כט' עמודים שעב-שעה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 215. (ב) כרך כט' עמודים שצב-שצה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 216. (ב) כרך כט' עמודים תיב-תטו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 217. (ב) כרך כט' עמודים תלב-תלה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 218. (ב) כרך כט' עמודים תנב-תנה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 219. (ב) כרך ל' עמודים כ-כג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 220. (ב) כרך ל' עמודים מ-מג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 221. (ב) כרך ל' עמודים ס-סג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 222. (ב) כרך ל' עמודים פ-פג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 223. (ב) כרך ל' עמודים ק-קג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 224. (ב) כרך ל' עמודים תעב-ג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 225. (ב) כרך לא' עמודים קכ-קכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 226. (ב) כרך לא' עמודים קמ-קמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 227. (ב) כרך לא' עמודים קס-קסג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 228. (ב) כרך לא' עמודים קפ-קפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 229. (ב) כרך לא' עמודים ר-רג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 230. (ב) כרך לא' עמודים רכ-רכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 231. (ב) כרך לא' עמודים רמ-רמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 232. (ב) כרך לב' עמודים רס-רסג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 233. (ב) כרך לב' עמודים רפ-רפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 234. (ב) כרך לב' עמודים ש - שג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 235. (ב) כרך לב' עמודים שכ - שכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 236. (ב) כרך לג' עמודים שפ-שפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 237. (ב) כרך לג' עמודים ת-תג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 238. (ב) כרך לג' עמודים תכ-תכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 239. (ב) כרך מו' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום ראשון י"ז אלול ה'תשפ"ג, 03-09-2023 למנינם
 240. (ב) כרך מו' עמודים תעב-תעה
  הועלה ביום רביעי כ' אלול ה'תשפ"ג, 06-09-2023 למנינם
 241. (ב) כרך מו' עמודים תפד-תפז
  הועלה ביום חמישי כ"א אלול ה'תשפ"ג, 07-09-2023 למנינם
 242. (ב) כרך מו' עמודים תקכ-תקכג
  הועלה ביום שני כ"ה אלול ה'תשפ"ג, 11-09-2023 למנינם
Total: 201; Y2024: 201; self: 201