קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות, סגולות ושעורי תורה לזיכוי הרבים

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות, סגולות ושעורי תורה לזיכוי הרבים

היום ח' תמוז ה'תשפ"ד

לימוד הזוהר לקהילת הרב יאשיהו יוסף פינטו

לימוד דפי זוהר לקהילת הרב יאשיהו יוסף פינטו

קבצי PDF להורדה ולהדפסה

במערכת דפי זוהר לקהילת הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

השעורים מסודרים לפי תאריך יורד.

טוב לומר לפני הלימוד:
הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש
לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל
ולסתום פי כל הצרים אותנו, עליונים ותחתונים.
ולהחזיר עטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו וישראל ישכון לבטח
אמן כן יהי רצון.

 1. (ב) כרך א' עמודים ה'-ח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 2. (ב) כרך א' עמודים כא'-כד'
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 3. (ב) כרך א' עמודים לז'-מ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 4. (ב) כרך א' עמודים נג'-נו'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 5. (ב) כרך א' עמודים סט'-עב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 6. (ב) כרך א' עמודים קא'-קד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 7. (ב) כרך א' עמודים קיז'-קכ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 8. (ב) כרך ב' עמודים קלג'-קלו'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 9. (ב) כרך ב' עמודים קמט'-קנב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 10. (ב) כרך ב' עמודים קסה'-קסח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 11. (ב) כרך ב' עמודים קפא'-קפד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 12. (ב) כרך ב' עמודים קצז'-ר'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 13. (ב) כרך ב' עמודים קצט'-רד'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 14. (ב) כרך ב' עמודים ריג'- רטז'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 15. (ב) כרך ב' עמודים רכט'-רלב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 16. (ב) כרך ב' עמודים רמה '-רמח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 17. (ב) כרך ג עמודים שנז-שס
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 18. (ב) כרך ג עמודים שעג-שעו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 19. (ב) כרך ג' עמודים רסא'-רסד'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 20. (ב) כרך ג' עמודים רעז'-רפ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 21. (ב) כרך ג' עמודים רצג'-רצו'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 22. (ב) כרך ג' עמודים שט'-שיב'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 23. (ב) כרך ג' עמודים שכה'-שכח'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 24. (ב) כרך ג' עמודים שמא'-שדמ'
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 25. (ב) כרך ד עמודים שפט-שצב
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 26. (ב) כרך ד עמודים תה-תח
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 27. (ב) כרך ד עמודים תכא-תכד
  הועלה ביום שני כ"ד תשרי ה'תשפ"ד, 09-10-2023 למנינם
 28. (ב) כרך ד עמודים תלז-תמ
  הועלה ביום שלישי כ"ה תשרי ה'תשפ"ד, 10-10-2023 למנינם
 29. (ב) כרך ד עמודים תנג-תנו
  הועלה ביום רביעי כ"ו תשרי ה'תשפ"ד, 11-10-2023 למנינם
 30. (ב) כרך ד עמודים תסט-תעב
  הועלה ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"ד, 13-10-2023 למנינם
 31. (ב) כרך ד עמודים תפה-תפח
  הועלה ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"ד, 13-10-2023 למנינם
 32. (ב) כרך ד עמודים תקא-תקד
  הועלה ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"ד, 13-10-2023 למנינם
 33. (ב) כרך ה עמודים תקיז-תקכ
  הועלה ביום ראשון ל' תשרי ה'תשפ"ד, 15-10-2023 למנינם
 34. (ב) כרך ה' עמודים תקלג-תקלו
  הועלה ביום שני א' חשון ה'תשפ"ד, 16-10-2023 למנינם
 35. (ב) כרך ה' עמודים תקמט-תקנב
  הועלה ביום שלישי ב' חשון ה'תשפ"ד, 17-10-2023 למנינם
 36. (ב) כרך ה' עמודים תקסה-תקסח
  הועלה ביום רביעי ג' חשון ה'תשפ"ד, 18-10-2023 למנינם
 37. (ב) כרך ה' עמודים תקפא-תקפד
  הועלה ביום חמישי ד' חשון ה'תשפ"ד, 19-10-2023 למנינם
 38. (ב) כרך ה' עמודים תקצז-תר
  הועלה ביום שישי ה' חשון ה'תשפ"ד, 20-10-2023 למנינם
 39. (ב) כרך ה' עמודים תריג-תרטז
  הועלה ביום שישי ה' חשון ה'תשפ"ד, 20-10-2023 למנינם
 40. (ב) כרך ה' עמודים תרכט-תרלב
  הועלה ביום ראשון ז' חשון ה'תשפ"ד, 22-10-2023 למנינם
 41. (ב) כרך ו' עמודים יד'-יז'
  הועלה ביום רביעי י' חשון ה'תשפ"ד, 25-10-2023 למנינם
 42. (ב) כרך ו' עמודים ל'-לג'
  הועלה ביום חמישי י"א חשון ה'תשפ"ד, 26-10-2023 למנינם
 43. (ב) כרך ו' עמודים מו'-מט'
  הועלה ביום שישי י"ב חשון ה'תשפ"ד, 27-10-2023 למנינם
 44. (ב) כרך ו' עמודים סב'-סה'
  הועלה ביום שישי י"ב חשון ה'תשפ"ד, 27-10-2023 למנינם
 45. (ב) כרך ו' עמודים עח'-פא'
  הועלה ביום ראשון י"ד חשון ה'תשפ"ד, 29-10-2023 למנינם
 46. (ב) כרך ו' עמודים תרמה'-תרמח'
  הועלה ביום שני ח' חשון ה'תשפ"ד, 23-10-2023 למנינם
 47. (ב) כרך ו' עמודים תרסא'-א'
  הועלה ביום שלישי ט' חשון ה'תשפ"ד, 24-10-2023 למנינם
 48. (ב) כרך ז' עמודים צד'-צז'
  הועלה ביום שני ט"ו חשון ה'תשפ"ד, 30-10-2023 למנינם
 49. (ב) כרך ז' עמודים קי'-קיג'
  הועלה ביום שלישי ט"ז חשון ה'תשפ"ד, 31-10-2023 למנינם
 50. (ב) כרך ז' עמודים קכו'-קכט'
  הועלה ביום רביעי י"ז חשון ה'תשפ"ד, 01-11-2023 למנינם
 51. (ב) כרך ז' עמודים קמב'-קמה'
  הועלה ביום חמישי י"ח חשון ה'תשפ"ד, 02-11-2023 למנינם
 52. (ב) כרך ז' עמודים קנח'-קסא'
  הועלה ביום שישי י"ט חשון ה'תשפ"ד, 03-11-2023 למנינם
 53. (ב) כרך ז' עמודים קעד'-קעז'
  הועלה ביום שישי י"ט חשון ה'תשפ"ד, 03-11-2023 למנינם
 54. (ב) כרך ז' עמודים קצ'-קצג'
  הועלה ביום ראשון כ"א חשון ה'תשפ"ד, 05-11-2023 למנינם
 55. (ב) כרך ז' עמודים רו'-רט'
  הועלה ביום שני כ"ב חשון ה'תשפ"ד, 06-11-2023 למנינם
 56. (ב) כרך ח' עמודים ער'-רעג'
  הועלה ביום שישי כ"ו חשון ה'תשפ"ד, 10-11-2023 למנינם
 57. (ב) כרך ח' עמודים רכב'-רכה'
  הועלה ביום שלישי כ"ג חשון ה'תשפ"ד, 07-11-2023 למנינם
 58. (ב) כרך ח' עמודים רלח'-רמא'
  הועלה ביום רביעי כ"ד חשון ה'תשפ"ד, 08-11-2023 למנינם
 59. (ב) כרך ח' עמודים רנד'-רנז'
  הועלה ביום חמישי כ"ה חשון ה'תשפ"ד, 09-11-2023 למנינם
 60. (ב) כרך ח' עמודים רפו'-רפט'
  הועלה ביום שישי כ"ו חשון ה'תשפ"ד, 10-11-2023 למנינם
 61. (ב) כרך ח' עמודים שב'-שה'
  הועלה ביום ראשון כ"ח חשון ה'תשפ"ד, 12-11-2023 למנינם
 62. (ב) כרך ח' עמודים שיח'-שכא'
  הועלה ביום שני כ"ט חשון ה'תשפ"ד, 13-11-2023 למנינם
 63. (ב) כרך ח' עמודים שלד'-שלז'
  הועלה ביום שלישי א' כסלו ה'תשפ"ד, 14-11-2023 למנינם
 64. (ב) כרך ט' עמודים שנ-שנג
  הועלה ביום רביעי ב' כסלו ה'תשפ"ד, 15-11-2023 למנינם
 65. (ב) כרך ט' עמודים שסו-שסט
  הועלה ביום חמישי ג' כסלו ה'תשפ"ד, 16-11-2023 למנינם
 66. (ב) כרך ט' עמודים שפב-שפה
  הועלה ביום שישי ד' כסלו ה'תשפ"ד, 17-11-2023 למנינם
 67. (ב) כרך ט' עמודים שצח-תא
  הועלה ביום שישי ד' כסלו ה'תשפ"ד, 17-11-2023 למנינם
 68. (ב) כרך ט' עמודים תיד-תיז
  הועלה ביום ראשון ו' כסלו ה'תשפ"ד, 19-11-2023 למנינם
 69. (ב) כרך ט' עמודים תל-תלג
  הועלה ביום שני ז' כסלו ה'תשפ"ד, 20-11-2023 למנינם
 70. (ב) כרך ט' עמודים תמו-תמט
  הועלה ביום שלישי ח' כסלו ה'תשפ"ד, 21-11-2023 למנינם
 71. (ב) כרך ט' עמודים תסב-תסה
  הועלה ביום רביעי ט' כסלו ה'תשפ"ד, 22-11-2023 למנינם
 72. (ב) כרך טו' עמודים תנב-תנה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 73. (ב) כרך טו' עמודים תסח-תעא
  הועלה ביום שלישי כ"א טבת ה'תשפ"ד, 02-01-2024 למנינם
 74. (ב) כרך טו' עמודים תעב-תעה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 75. (ב) כרך טו' עמודים תפד-תפז
  הועלה ביום רביעי כ"ב טבת ה'תשפ"ד, 03-01-2024 למנינם
 76. (ב) כרך טו' עמודים תצב-תצה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 77. (ב) כרך טו' עמודים תק-תקג
  הועלה ביום חמישי כ"ג טבת ה'תשפ"ד, 04-01-2024 למנינם
 78. (ב) כרך טו' עמודים תקטז-תקיט
  הועלה ביום שישי כ"ד טבת ה'תשפ"ד, 05-01-2024 למנינם
 79. (ב) כרך טו' עמודים תקיב-תקטו
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 80. (ב) כרך טו' עמודים תקלב-תקלה
  הועלה ביום שישי כ"ד טבת ה'תשפ"ד, 05-01-2024 למנינם
 81. (ב) כרך טו' עמודים תקמח-תקנא
  הועלה ביום ראשון כ"ו טבת ה'תשפ"ד, 07-01-2024 למנינם
 82. (ב) כרך טו' עמודים תקנב-תקנה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 83. (ב) כרך טו' עמודים תקסד-תקסז
  הועלה ביום שני כ"ז טבת ה'תשפ"ד, 08-01-2024 למנינם
 84. (ב) כרך טו' עמודים תקעב-תקעה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 85. (ב) כרך טז' עמודים י-יג
  הועלה ביום שישי ב' שבט ה'תשפ"ד, 12-01-2024 למנינם
 86. (ב) כרך טז' עמודים כו-כט
  הועלה ביום שישי ב' שבט ה'תשפ"ד, 12-01-2024 למנינם
 87. (ב) כרך טז' עמודים מב-מה
  הועלה ביום ראשון ד' שבט ה'תשפ"ד, 14-01-2024 למנינם
 88. (ב) כרך טז' עמודים נח-סא
  הועלה ביום שני ה' שבט ה'תשפ"ד, 15-01-2024 למנינם
 89. (ב) כרך טז' עמודים עד-עז
  הועלה ביום שלישי ו' שבט ה'תשפ"ד, 16-01-2024 למנינם
 90. (ב) כרך טז' עמודים תקפ-תקפג
  הועלה ביום שלישי כ"ח טבת ה'תשפ"ד, 09-01-2024 למנינם
 91. (ב) כרך טז' עמודים תקצו-תקצט
  הועלה ביום רביעי כ"ט טבת ה'תשפ"ד, 10-01-2024 למנינם
 92. (ב) כרך טז' עמודים תריב-תרטו
  הועלה ביום חמישי א' שבט ה'תשפ"ד, 11-01-2024 למנינם
 93. (ב) כרך י' עמודים תעח-תפא
  הועלה ביום חמישי י' כסלו ה'תשפ"ד, 23-11-2023 למנינם
 94. (ב) כרך י' עמודים תצד-תצז
  הועלה ביום שישי י"א כסלו ה'תשפ"ד, 24-11-2023 למנינם
 95. (ב) כרך י' עמודים תקי-תקיג
  הועלה ביום שישי י"א כסלו ה'תשפ"ד, 24-11-2023 למנינם
 96. (ב) כרך י' עמודים תקכו-תקכט
  הועלה ביום ראשון י"ג כסלו ה'תשפ"ד, 26-11-2023 למנינם
 97. (ב) כרך י' עמודים תקמב-תקמה
  הועלה ביום שני י"ד כסלו ה'תשפ"ד, 27-11-2023 למנינם
 98. (ב) כרך י' עמודים תקנח-תקסא
  הועלה ביום שלישי ט"ו כסלו ה'תשפ"ד, 28-11-2023 למנינם
 99. (ב) כרך י' עמודים תקעד-תקעז
  הועלה ביום רביעי ט"ז כסלו ה'תשפ"ד, 29-11-2023 למנינם
 100. (ב) כרך י' עמודים תקצ-תקצג
  הועלה ביום חמישי י"ז כסלו ה'תשפ"ד, 30-11-2023 למנינם
 101. (ב) כרך יא' עמודים ד-ז
  הועלה ביום שני כ"א כסלו ה'תשפ"ד, 04-12-2023 למנינם
 102. (ב) כרך יא' עמודים כ-כג
  הועלה ביום שלישי כ"ב כסלו ה'תשפ"ד, 05-12-2023 למנינם
 103. (ב) כרך יא' עמודים לב-לה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 104. (ב) כרך יא' עמודים לו-לט
  הועלה ביום רביעי כ"ג כסלו ה'תשפ"ד, 06-12-2023 למנינם
 105. (ב) כרך יא' עמודים נב-נה
  הועלה ביום חמישי כ"ד כסלו ה'תשפ"ד, 07-12-2023 למנינם
 106. (ב) כרך יא' עמודים סח-עא
  הועלה ביום שישי כ"ה כסלו ה'תשפ"ד, 08-12-2023 למנינם
 107. (ב) כרך יא' עמודים עב-עה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 108. (ב) כרך יא' עמודים תרו-תרט
  הועלה ביום שישי י"ח כסלו ה'תשפ"ד, 01-12-2023 למנינם
 109. (ב) כרך יא' עמודים תרכב-תרכה
  הועלה ביום שישי י"ח כסלו ה'תשפ"ד, 01-12-2023 למנינם
 110. (ב) כרך יא' עמודים תרלח-תרמא
  הועלה ביום ראשון כ' כסלו ה'תשפ"ד, 03-12-2023 למנינם
 111. (ב) כרך יב' עמודים פד-פז
  הועלה ביום שישי כ"ה כסלו ה'תשפ"ד, 08-12-2023 למנינם
 112. (ב) כרך יב' עמודים צב-צה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 113. (ב) כרך יב' עמודים ק-קג
  הועלה ביום ראשון כ"ז כסלו ה'תשפ"ד, 10-12-2023 למנינם
 114. (ב) כרך יב' עמודים קטז-קיט
  הועלה ביום שני כ"ח כסלו ה'תשפ"ד, 11-12-2023 למנינם
 115. (ב) כרך יב' עמודים קיב-קטו
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 116. (ב) כרך יב' עמודים קלב-קלה
  הועלה ביום שלישי כ"ט כסלו ה'תשפ"ד, 12-12-2023 למנינם
 117. (ב) כרך יב' עמודים קמח-קנא
  הועלה ביום רביעי א' טבת ה'תשפ"ד, 13-12-2023 למנינם
 118. (ב) כרך יב' עמודים קנב-קנה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 119. (ב) כרך יב' עמודים קסד-קסז
  הועלה ביום חמישי ב' טבת ה'תשפ"ד, 14-12-2023 למנינם
 120. (ב) כרך יב' עמודים קעב-קעה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 121. (ב) כרך יב' עמודים קפ-קפג
  הועלה ביום שישי ג' טבת ה'תשפ"ד, 15-12-2023 למנינם
 122. (ב) כרך יב' עמודים קצב-קצה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 123. (ב) כרך יב' עמודים קצו-קצט
  הועלה ביום שישי ג' טבת ה'תשפ"ד, 15-12-2023 למנינם
 124. (ב) כרך יג' עמודים ריב-רטו
  הועלה ביום ראשון ה' טבת ה'תשפ"ד, 17-12-2023 למנינם
 125. (ב) כרך יג' עמודים רכח-רלא
  הועלה ביום שני ו' טבת ה'תשפ"ד, 18-12-2023 למנינם
 126. (ב) כרך יג' עמודים רלב-רלה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 127. (ב) כרך יג' עמודים רמד-רמז
  הועלה ביום שלישי ז' טבת ה'תשפ"ד, 19-12-2023 למנינם
 128. (ב) כרך יג' עמודים רנב-רנה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 129. (ב) כרך יג' עמודים רס-רסג
  הועלה ביום רביעי ח' טבת ה'תשפ"ד, 20-12-2023 למנינם
 130. (ב) כרך יג' עמודים רעב-רעה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 131. (ב) כרך יג' עמודים רעו-רעט
  הועלה ביום חמישי ט' טבת ה'תשפ"ד, 21-12-2023 למנינם
 132. (ב) כרך יג' עמודים רצב-רצה
  הועלה ביום שישי י' טבת ה'תשפ"ד, 22-12-2023 למנינם
 133. (ב) כרך יג' עמודים שח-שיא
  הועלה ביום שישי י' טבת ה'תשפ"ד, 22-12-2023 למנינם
 134. (ב) כרך יג' עמודים שיב-שטו
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 135. (ב) כרך יג' עמודים שכד-שכז
  הועלה ביום ראשון י"ב טבת ה'תשפ"ד, 24-12-2023 למנינם
 136. (ב) כרך יד' עמודים שלב-שלה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 137. (ב) כרך יד' עמודים שמ-שמג
  הועלה ביום שני י"ג טבת ה'תשפ"ד, 25-12-2023 למנינם
 138. (ב) כרך יד' עמודים שנב-שנה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 139. (ב) כרך יד' עמודים שנו-שנט
  הועלה ביום שלישי י"ד טבת ה'תשפ"ד, 26-12-2023 למנינם
 140. (ב) כרך יד' עמודים שעב-שעה
  הועלה ביום רביעי ט"ו טבת ה'תשפ"ד, 27-12-2023 למנינם
 141. (ב) כרך יד' עמודים שפח-שצא
  הועלה ביום חמישי ט"ז טבת ה'תשפ"ד, 28-12-2023 למנינם
 142. (ב) כרך יד' עמודים שצב-שצה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 143. (ב) כרך יד' עמודים תד-תז
  הועלה ביום שישי י"ז טבת ה'תשפ"ד, 29-12-2023 למנינם
 144. (ב) כרך יד' עמודים תכ-תכג
  הועלה ביום שישי י"ז טבת ה'תשפ"ד, 29-12-2023 למנינם
 145. (ב) כרך יד' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום ראשון י"ט טבת ה'תשפ"ד, 31-12-2023 למנינם
 146. (ב) כרך יז' עמודים צ-צג
  הועלה ביום רביעי ז' שבט ה'תשפ"ד, 17-01-2024 למנינם
 147. (ב) כרך יז' עמודים צב- צז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 148. (ב) כרך יז' עמודים קו-קט
  הועלה ביום חמישי ח' שבט ה'תשפ"ד, 18-01-2024 למנינם
 149. (ב) כרך יז' עמודים קיד-קיז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 150. (ב) כרך יז' עמודים קכב-קכה
  הועלה ביום שישי ט' שבט ה'תשפ"ד, 19-01-2024 למנינם
 151. (ב) כרך יז' עמודים קלד-קלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 152. (ב) כרך יז' עמודים קלח-קמא
  הועלה ביום שישי ט' שבט ה'תשפ"ד, 19-01-2024 למנינם
 153. (ב) כרך יז' עמודים קמ- קמה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 154. (ב) כרך יז' עמודים קנד-קנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 155. (ב) כרך יז' עמודים קע-קעג
  הועלה ביום שני י"ב שבט ה'תשפ"ד, 22-01-2024 למנינם
 156. (ב) כרך יז' עמודים קעד-קעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 157. (ב) כרך יז' עמודים קפו-קפט
  הועלה ביום שלישי י"ג שבט ה'תשפ"ד, 23-01-2024 למנינם
 158. (ב) כרך יז' עמודים קפח- קצג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 159. (ב) כרך יז' עמודים קצד-קצז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 160. (ב) כרך יז' עמודים רב-רה
  הועלה ביום רביעי י"ד שבט ה'תשפ"ד, 24-01-2024 למנינם
 161. (ב) כרך יח' עמודים עדר-רעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 162. (ב) כרך יח' עמודים רחצ-שא
  הועלה ביום שלישי כ' שבט ה'תשפ"ד, 30-01-2024 למנינם
 163. (ב) כרך יח' עמודים ריד-ריז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 164. (ב) כרך יח' עמודים רלד-רלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 165. (ב) כרך יח' עמודים רנ-רנג
  הועלה ביום שישי ט"ז שבט ה'תשפ"ד, 26-01-2024 למנינם
 166. (ב) כרך יח' עמודים רנד-רנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 167. (ב) כרך יח' עמודים רסו-רסט
  הועלה ביום ראשון י"ח שבט ה'תשפ"ד, 28-01-2024 למנינם
 168. (ב) כרך יח' עמודים רפב-רפה
  הועלה ביום שני י"ט שבט ה'תשפ"ד, 29-01-2024 למנינם
 169. (ב) כרך יח' עמודים שיד-שיז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 170. (ב) כרך יח' עמודים של-שלג
  הועלה ביום חמישי כ"ב שבט ה'תשפ"ד, 01-02-2024 למנינם
 171. (ב) כרך יח' עמודים שלד-שלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 172. (ב) כרך יט' עמודים שמו-שמט
  הועלה ביום שישי כ"ג שבט ה'תשפ"ד, 02-02-2024 למנינם
 173. (ב) כרך יט' עמודים שנד-שנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 174. (ב) כרך יט' עמודים שסב-שסה
  הועלה ביום שישי כ"ג שבט ה'תשפ"ד, 02-02-2024 למנינם
 175. (ב) כרך יט' עמודים שעד-שעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 176. (ב) כרך יט' עמודים שעח-שפא
  הועלה ביום ראשון כ"ה שבט ה'תשפ"ד, 04-02-2024 למנינם
 177. (ב) כרך יט' עמודים שצד-שצז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 178. (ב) כרך יט' עמודים תי-תיג
  הועלה ביום שלישי כ"ז שבט ה'תשפ"ד, 06-02-2024 למנינם
 179. (ב) כרך יט' עמודים תיד-תיז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 180. (ב) כרך יט' עמודים תכו-תכט
  הועלה ביום רביעי כ"ח שבט ה'תשפ"ד, 07-02-2024 למנינם
 181. (ב) כרך יט' עמודים תלד-תלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 182. (ב) כרך יט' עמודים תמב-תמה
  הועלה ביום חמישי כ"ט שבט ה'תשפ"ד, 08-02-2024 למנינם
 183. (ב) כרך יט' עמודים תנד-תנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 184. (ב) כרך יט' עמודים תנח-תסא
  הועלה ביום שישי ל' שבט ה'תשפ"ד, 09-02-2024 למנינם
 185. (ב) כרך כ' עמודים תעד-תעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 186. (ב) כרך כ' עמודים תצ-תצג
  הועלה ביום ראשון ב' אדר א' ה'תשפ"ד, 11-02-2024 למנינם
 187. (ב) כרך כ' עמודים תצד-תצז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 188. (ב) כרך כ' עמודים תקו-תקט
  הועלה ביום שני ג' אדר א' ה'תשפ"ד, 12-02-2024 למנינם
 189. (ב) כרך כ' עמודים תקיד-תקיז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 190. (ב) כרך כ' עמודים תקכב-תקכה
  הועלה ביום שלישי ד' אדר א' ה'תשפ"ד, 13-02-2024 למנינם
 191. (ב) כרך כ' עמודים תקלד-תקלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 192. (ב) כרך כ' עמודים תקלח-תקמא
  הועלה ביום רביעי ה' אדר א' ה'תשפ"ד, 14-02-2024 למנינם
 193. (ב) כרך כ' עמודים תקנד-תקנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 194. (ב) כרך כ' עמודים תקע-תקעג
  הועלה ביום שישי ז' אדר א' ה'תשפ"ד, 16-02-2024 למנינם
 195. (ב) כרך כ' עמודים תקעד-תקעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 196. (ב) כרך כ' עמודים תקפו-תקפט
  הועלה ביום שישי ז' אדר א' ה'תשפ"ד, 16-02-2024 למנינם
 197. (ב) כרך כא' עמודים ד-ז
  הועלה ביום שישי י"ד אדר א' ה'תשפ"ד, 23-02-2024 למנינם
 198. (ב) כרך כא' עמודים כ-כג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 199. (ב) כרך כא' עמודים תקצד-תקצז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 200. (ב) כרך כא' עמודים תרב-תרה
  הועלה ביום ראשון ט' אדר א' ה'תשפ"ד, 18-02-2024 למנינם
 201. (ב) כרך כא' עמודים תריד-תריז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 202. (ב) כרך כא' עמודים תריח-תרכא
  הועלה ביום שני י' אדר א' ה'תשפ"ד, 19-02-2024 למנינם
 203. (ב) כרך כא' עמודים תרלד-תרלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 204. (ב) כרך כא' עמודים תרנ-תרנג
  הועלה ביום רביעי י"ב אדר א' ה'תשפ"ד, 21-02-2024 למנינם
 205. (ב) כרך כא' עמודים תרנד-תרנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 206. (ב) כרך כא' עמודים תרסו-תרסט
  הועלה ביום חמישי י"ג אדר א' ה'תשפ"ד, 22-02-2024 למנינם
 207. (ב) כרך כא' עמודים תרעד-תרעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 208. (ב) כרך כא' עמודים תרפב-תרפה
  הועלה ביום שישי י"ד אדר א' ה'תשפ"ד, 23-02-2024 למנינם
 209. (ב) כרך כא' עמודים תרצד-ג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 210. (ב) כרך כב' עמודים לו-לט
  הועלה ביום שני י"ז אדר א' ה'תשפ"ד, 26-02-2024 למנינם
 211. (ב) כרך כב' עמודים מ-מג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 212. (ב) כרך כב' עמודים נב-נה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 213. (ב) כרך כב' עמודים ס-סג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 214. (ב) כרך כב' עמודים סח-עא
  הועלה ביום רביעי י"ט אדר א' ה'תשפ"ד, 28-02-2024 למנינם
 215. (ב) כרך כב' עמודים פ-פג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 216. (ב) כרך כב' עמודים פד-פז
  הועלה ביום חמישי כ' אדר א' ה'תשפ"ד, 29-02-2024 למנינם
 217. (ב) כרך כב' עמודים ק-קג
  הועלה ביום ראשון כ"ג אדר א' ה'תשפ"ד, 03-03-2024 למנינם
 218. (ב) כרך כב' עמודים קטז-קיט
  הועלה ביום ראשון כ"ג אדר א' ה'תשפ"ד, 03-03-2024 למנינם
 219. (ב) כרך כב' עמודים קכ-קכג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 220. (ב) כרך כב' עמודים קלב-קלה
  הועלה ביום ראשון כ"ג אדר א' ה'תשפ"ד, 03-03-2024 למנינם
 221. (ב) כרך כב' עמודים קמ-קמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 222. (ב) כרך כג' עמודים קמח-קנא
  הועלה ביום שני כ"ד אדר א' ה'תשפ"ד, 04-03-2024 למנינם
 223. (ב) כרך כג' עמודים קס-קסג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 224. (ב) כרך כג' עמודים קסד-קסז
  הועלה ביום שלישי כ"ה אדר א' ה'תשפ"ד, 05-03-2024 למנינם
 225. (ב) כרך כג' עמודים קפ-קפג
  הועלה ביום רביעי כ"ו אדר א' ה'תשפ"ד, 06-03-2024 למנינם
 226. (ב) כרך כג' עמודים קצו-קצט
  הועלה ביום חמישי כ"ז אדר א' ה'תשפ"ד, 07-03-2024 למנינם
 227. (ב) כרך כג' עמודים ר-רג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 228. (ב) כרך כג' עמודים ריב-רטו
  הועלה ביום שישי כ"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 08-03-2024 למנינם
 229. (ב) כרך כג' עמודים רכ-רכג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 230. (ב) כרך כג' עמודים רכח-רלא
  הועלה ביום שישי כ"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 08-03-2024 למנינם
 231. (ב) כרך כג' עמודים רמ-רמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 232. (ב) כרך כג' עמודים רמד-רמז
  הועלה ביום ראשון ל' אדר א' ה'תשפ"ד, 10-03-2024 למנינם
 233. (ב) כרך כג' עמודים רס-רסג
  הועלה ביום שלישי ב' אדר ב' ה'תשפ"ד, 12-03-2024 למנינם
 234. (ב) כרך כג' עמודים רסח-רעא
  הועלה ביום שני א' אדר ב' ה'תשפ"ד, 11-03-2024 למנינם
 235. (ב) כרך כד' עמודים רעו-רעט
  הועלה ביום שלישי ב' אדר ב' ה'תשפ"ד, 12-03-2024 למנינם
 236. (ב) כרך כד' עמודים רפ-רפג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 237. (ב) כרך כד' עמודים רפד-רפז
  הועלה ביום שלישי ב' אדר ב' ה'תשפ"ד, 12-03-2024 למנינם
 238. (ב) כרך כד' עמודים רצב-רצה
  הועלה ביום רביעי ג' אדר ב' ה'תשפ"ד, 13-03-2024 למנינם
 239. (ב) כרך כד' עמודים ש-שג
  הועלה ביום רביעי ג' אדר ב' ה'תשפ"ד, 13-03-2024 למנינם
 240. (ב) כרך כד' עמודים שח-שיא
  הועלה ביום חמישי ד' אדר ב' ה'תשפ"ד, 14-03-2024 למנינם
 241. (ב) כרך כד' עמודים שטז-שיט
  הועלה ביום חמישי ד' אדר ב' ה'תשפ"ד, 14-03-2024 למנינם
 242. (ב) כרך כד' עמודים שכ-שכג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 243. (ב) כרך כד' עמודים שכד-שכז
  הועלה ביום שישי ה' אדר ב' ה'תשפ"ד, 15-03-2024 למנינם
 244. (ב) כרך כד' עמודים שמ-שמג
  הועלה ביום שישי ה' אדר ב' ה'תשפ"ד, 15-03-2024 למנינם
 245. (ב) כרך כד' עמודים שנו-שנט
  הועלה ביום ראשון ז' אדר ב' ה'תשפ"ד, 17-03-2024 למנינם
 246. (ב) כרך כד' עמודים שס-שסג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 247. (ב) כרך כד' עמודים שסד-שסז
  הועלה ביום ראשון ז' אדר ב' ה'תשפ"ד, 17-03-2024 למנינם
 248. (ב) כרך כד' עמודים שעב-שעה
  הועלה ביום שני ח' אדר ב' ה'תשפ"ד, 18-03-2024 למנינם
 249. (ב) כרך כד' עמודים שפ-שפג
  הועלה ביום שני ח' אדר ב' ה'תשפ"ד, 18-03-2024 למנינם
 250. (ב) כרך כד' עמודים שפח-שצא
  הועלה ביום שלישי ט' אדר ב' ה'תשפ"ד, 19-03-2024 למנינם
 251. (ב) כרך כד' עמודים שצו-שצט
  הועלה ביום שלישי ט' אדר ב' ה'תשפ"ד, 19-03-2024 למנינם
 252. (ב) כרך כה' עמודים ת-תג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 253. (ב) כרך כה' עמודים תד-תז
  הועלה ביום רביעי י' אדר ב' ה'תשפ"ד, 20-03-2024 למנינם
 254. (ב) כרך כה' עמודים תיב-תטו
  הועלה ביום רביעי י' אדר ב' ה'תשפ"ד, 20-03-2024 למנינם
 255. (ב) כרך כה' עמודים תכ-תכג
  הועלה ביום חמישי י"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 21-03-2024 למנינם
 256. (ב) כרך כה' עמודים תכח-תלא
  הועלה ביום חמישי י"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 21-03-2024 למנינם
 257. (ב) כרך כה' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום שישי י"ב אדר ב' ה'תשפ"ד, 22-03-2024 למנינם
 258. (ב) כרך כה' עמודים תמ-תמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 259. (ב) כרך כה' עמודים תמד-תמז
  הועלה ביום שישי י"ב אדר ב' ה'תשפ"ד, 22-03-2024 למנינם
 260. (ב) כרך כה' עמודים תנב-תנה
  הועלה ביום שישי י"ב אדר ב' ה'תשפ"ד, 22-03-2024 למנינם
 261. (ב) כרך כה' עמודים תס-תסג
  הועלה ביום שישי י"ב אדר ב' ה'תשפ"ד, 22-03-2024 למנינם
 262. (ב) כרך כה' עמודים תסח-תעא
  הועלה ביום ראשון י"ד אדר ב' ה'תשפ"ד, 24-03-2024 למנינם
 263. (ב) כרך כה' עמודים תפ-תפג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 264. (ב) כרך כה' עמודים תפד-תפז
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 265. (ב) כרך כה' עמודים תצב-תצה
  הועלה ביום שני ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ד, 25-03-2024 למנינם
 266. (ב) כרך כה' עמודים תק-תקג
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 267. (ב) כרך כה' עמודים תקח-תקיא
  הועלה ביום שלישי ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ד, 26-03-2024 למנינם
 268. (ב) כרך כה' עמודים תקטז-תקיט
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 269. (ב) כרך כה' עמודים תקכ-תקכג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 270. (ב) כרך כו' עמודים יב-טו
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 271. (ב) כרך כו' עמודים כ-כג
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 272. (ב) כרך כו' עמודים כח-לא
  הועלה ביום שני כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ד, 01-04-2024 למנינם
 273. (ב) כרך כו' עמודים לב-לה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 274. (ב) כרך כו' עמודים לו-לט
  הועלה ביום שני כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ד, 01-04-2024 למנינם
 275. (ב) כרך כו' עמודים מד-מז
  הועלה ביום שלישי כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ד, 02-04-2024 למנינם
 276. (ב) כרך כו' עמודים נב-נה
  הועלה ביום שלישי כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ד, 02-04-2024 למנינם
 277. (ב) כרך כו' עמודים ס-סג
  הועלה ביום רביעי כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ד, 03-04-2024 למנינם
 278. (ב) כרך כו' עמודים סח-עא
  הועלה ביום רביעי כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ד, 03-04-2024 למנינם
 279. (ב) כרך כו' עמודים עב-עה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 280. (ב) כרך כו' עמודים עו-עט
  הועלה ביום חמישי כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ד, 04-04-2024 למנינם
 281. (ב) כרך כו' עמודים תקלב-תקלה
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 282. (ב) כרך כו' עמודים תקמ-תקמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 283. (ב) כרך כו' עמודים תקמח-תקנא
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 284. (ב) כרך כו' עמודים תקס-תקסג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 285. (ב) כרך כו' עמודים תקסד-תקסז
  הועלה ביום ראשון כ"א אדר ב' ה'תשפ"ד, 31-03-2024 למנינם
 286. (ב) כרך כז' עמודים פד-פז
  הועלה ביום חמישי כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ד, 04-04-2024 למנינם
 287. (ב) כרך כז' עמודים צב-צה
  הועלה ביום שישי כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ד, 05-04-2024 למנינם
 288. (ב) כרך כז' עמודים ק-קג
  הועלה ביום שישי כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ד, 05-04-2024 למנינם
 289. (ב) כרך כז' עמודים קח-קיא
  הועלה ביום שישי כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ד, 05-04-2024 למנינם
 290. (ב) כרך כז' עמודים קטז-קיט
  הועלה ביום שישי כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ד, 05-04-2024 למנינם
 291. (ב) כרך כז' עמודים קיב-קטו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 292. (ב) כרך כז' עמודים קכד-קכז
  הועלה ביום ראשון כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ד, 07-04-2024 למנינם
 293. (ב) כרך כז' עמודים קלב-קלה
  הועלה ביום ראשון כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ד, 07-04-2024 למנינם
 294. (ב) כרך כז' עמודים קמ-קמג
  הועלה ביום שני כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ד, 08-04-2024 למנינם
 295. (ב) כרך כז' עמודים קמח-קנא
  הועלה ביום שני כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ד, 08-04-2024 למנינם
 296. (ב) כרך כז' עמודים קנב-קנה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 297. (ב) כרך כז' עמודים קנו-קנט
  הועלה ביום שלישי א' ניסן ה'תשפ"ד, 09-04-2024 למנינם
 298. (ב) כרך כז' עמודים קסד-קסז
  הועלה ביום שלישי א' ניסן ה'תשפ"ד, 09-04-2024 למנינם
 299. (ב) כרך כז' עמודים קעב-קעה
  הועלה ביום רביעי ב' ניסן ה'תשפ"ד, 10-04-2024 למנינם
 300. (ב) כרך כז' עמודים קפ-קפג
  הועלה ביום רביעי ב' ניסן ה'תשפ"ד, 10-04-2024 למנינם
 301. (ב) כרך כז' עמודים קפח-קצא
  הועלה ביום חמישי ג' ניסן ה'תשפ"ד, 11-04-2024 למנינם
 302. (ב) כרך כז' עמודים קצב-קצה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 303. (ב) כרך כז' עמודים קצו-קצט
  הועלה ביום חמישי ג' ניסן ה'תשפ"ד, 11-04-2024 למנינם
 304. (ב) כרך כז' עמודים רד-רז
  הועלה ביום שישי ד' ניסן ה'תשפ"ד, 12-04-2024 למנינם
 305. (ב) כרך כח' עמודים ערב-ערה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 306. (ב) כרך כח' עמודים ריב-רטו
  הועלה ביום שישי ד' ניסן ה'תשפ"ד, 12-04-2024 למנינם
 307. (ב) כרך כח' עמודים רכ-רכג
  הועלה ביום שישי ד' ניסן ה'תשפ"ד, 12-04-2024 למנינם
 308. (ב) כרך כח' עמודים רכח-רלא
  הועלה ביום שישי ד' ניסן ה'תשפ"ד, 12-04-2024 למנינם
 309. (ב) כרך כח' עמודים רלב-רלה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 310. (ב) כרך כח' עמודים רלו-רלט
  הועלה ביום ראשון ו' ניסן ה'תשפ"ד, 14-04-2024 למנינם
 311. (ב) כרך כח' עמודים רנב-רנה
  הועלה ביום שני ז' ניסן ה'תשפ"ד, 15-04-2024 למנינם
 312. (ב) כרך כח' עמודים רס-רסג
  הועלה ביום שני ז' ניסן ה'תשפ"ד, 15-04-2024 למנינם
 313. (ב) כרך כח' עמודים רסח-רעא
  הועלה ביום שלישי ח' ניסן ה'תשפ"ד, 16-04-2024 למנינם
 314. (ב) כרך כח' עמודים רעו-רעט
  הועלה ביום שלישי ח' ניסן ה'תשפ"ד, 16-04-2024 למנינם
 315. (ב) כרך כח' עמודים רפד-רפז
  הועלה ביום רביעי ט' ניסן ה'תשפ"ד, 17-04-2024 למנינם
 316. (ב) כרך כח' עמודים רצב-רצה
  הועלה ביום רביעי ט' ניסן ה'תשפ"ד, 17-04-2024 למנינם
 317. (ב) כרך כח' עמודים ש-שג
  הועלה ביום חמישי י' ניסן ה'תשפ"ד, 18-04-2024 למנינם
 318. (ב) כרך כח' עמודים שח-שיא
  הועלה ביום חמישי י' ניסן ה'תשפ"ד, 18-04-2024 למנינם
 319. (ב) כרך כח' עמודים שטז-שיט
  הועלה ביום שישי י"א ניסן ה'תשפ"ד, 19-04-2024 למנינם
 320. (ב) כרך כח' עמודים שיב-שטו
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 321. (ב) כרך כח' עמודים שלב-שלה
  הועלה ביום שישי י"א ניסן ה'תשפ"ד, 19-04-2024 למנינם
 322. (ב) כרך כט' עמודים שמח-שנא
  הועלה ביום ראשון י"ג ניסן ה'תשפ"ד, 21-04-2024 למנינם
 323. (ב) כרך כט' עמודים שנב-שנה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 324. (ב) כרך כט' עמודים שנו-שנט
  הועלה ביום ראשון י"ג ניסן ה'תשפ"ד, 21-04-2024 למנינם
 325. (ב) כרך כט' עמודים שסד-שסז
  הועלה ביום שני י"ד ניסן ה'תשפ"ד, 22-04-2024 למנינם
 326. (ב) כרך כט' עמודים שעב-שעה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 327. (ב) כרך כט' עמודים שפ-שפג
  הועלה ביום שני י"ד ניסן ה'תשפ"ד, 22-04-2024 למנינם
 328. (ב) כרך כט' עמודים שצב-שצה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 329. (ב) כרך כט' עמודים שצו-שצט
  הועלה ביום שני י"ד ניסן ה'תשפ"ד, 22-04-2024 למנינם
 330. (ב) כרך כט' עמודים תיב-תטו
  הועלה ביום חמישי י"ז ניסן ה'תשפ"ד, 25-04-2024 למנינם
 331. (ב) כרך כט' עמודים תכ-תכג
  הועלה ביום חמישי י"ז ניסן ה'תשפ"ד, 25-04-2024 למנינם
 332. (ב) כרך כט' עמודים תכח-תלא
  הועלה ביום שישי י"ח ניסן ה'תשפ"ד, 26-04-2024 למנינם
 333. (ב) כרך כט' עמודים תלב-תלה
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 334. (ב) כרך כט' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום שישי י"ח ניסן ה'תשפ"ד, 26-04-2024 למנינם
 335. (ב) כרך כט' עמודים תמד-תמז
  הועלה ביום שישי י"ח ניסן ה'תשפ"ד, 26-04-2024 למנינם
 336. (ב) כרך כט' עמודים תנב-תנה
  הועלה ביום שישי י"ח ניסן ה'תשפ"ד, 26-04-2024 למנינם
 337. (ב) כרך כט' עמודים תס-תסג
  הועלה ביום ראשון כ' ניסן ה'תשפ"ד, 28-04-2024 למנינם
 338. (ב) כרך ל' עמודים ד-ז
  הועלה ביום ראשון כ' ניסן ה'תשפ"ד, 28-04-2024 למנינם
 339. (ב) כרך ל' עמודים יב-טו
  הועלה ביום ראשון כ' ניסן ה'תשפ"ד, 28-04-2024 למנינם
 340. (ב) כרך ל' עמודים כ-כג
  הועלה ביום ראשון כ' ניסן ה'תשפ"ד, 28-04-2024 למנינם
 341. (ב) כרך ל' עמודים כח-לא
  הועלה ביום ראשון כ' ניסן ה'תשפ"ד, 28-04-2024 למנינם
 342. (ב) כרך ל' עמודים לו-לט
  הועלה ביום רביעי כ"ג ניסן ה'תשפ"ד, 01-05-2024 למנינם
 343. (ב) כרך ל' עמודים מ-מג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 344. (ב) כרך ל' עמודים מד-מז
  הועלה ביום רביעי כ"ג ניסן ה'תשפ"ד, 01-05-2024 למנינם
 345. (ב) כרך ל' עמודים נב-נה
  הועלה ביום חמישי כ"ד ניסן ה'תשפ"ד, 02-05-2024 למנינם
 346. (ב) כרך ל' עמודים ס-סג
  הועלה ביום חמישי כ"ד ניסן ה'תשפ"ד, 02-05-2024 למנינם
 347. (ב) כרך ל' עמודים סח-עא
  הועלה ביום שישי כ"ה ניסן ה'תשפ"ד, 03-05-2024 למנינם
 348. (ב) כרך ל' עמודים פ-פג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 349. (ב) כרך ל' עמודים פד-פז
  הועלה ביום שישי כ"ה ניסן ה'תשפ"ד, 03-05-2024 למנינם
 350. (ב) כרך ל' עמודים ק-קג
  הועלה ביום ראשון כ"ז ניסן ה'תשפ"ד, 05-05-2024 למנינם
 351. (ב) כרך ל' עמודים קח-קיא
  הועלה ביום ראשון כ"ז ניסן ה'תשפ"ד, 05-05-2024 למנינם
 352. (ב) כרך ל' עמודים תסח-תעא
  הועלה ביום ראשון כ' ניסן ה'תשפ"ד, 28-04-2024 למנינם
 353. (ב) כרך ל' עמודים תעב-ג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 354. (ב) כרך לא' עמודים קטז-קיט
  הועלה ביום שני כ"ח ניסן ה'תשפ"ד, 06-05-2024 למנינם
 355. (ב) כרך לא' עמודים קכ-קכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 356. (ב) כרך לא' עמודים קכד-קכז
  הועלה ביום שני כ"ח ניסן ה'תשפ"ד, 06-05-2024 למנינם
 357. (ב) כרך לא' עמודים קמ-קמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 358. (ב) כרך לא' עמודים קמח-קנא
  הועלה ביום רביעי ל' ניסן ה'תשפ"ד, 08-05-2024 למנינם
 359. (ב) כרך לא' עמודים קנו-קנט
  הועלה ביום רביעי ל' ניסן ה'תשפ"ד, 08-05-2024 למנינם
 360. (ב) כרך לא' עמודים קס-קסג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 361. (ב) כרך לא' עמודים קסד-קסז
  הועלה ביום חמישי א' אייר ה'תשפ"ד, 09-05-2024 למנינם
 362. (ב) כרך לא' עמודים קעב-קעה
  הועלה ביום חמישי א' אייר ה'תשפ"ד, 09-05-2024 למנינם
 363. (ב) כרך לא' עמודים קפ-קפג
  הועלה ביום שישי ב' אייר ה'תשפ"ד, 10-05-2024 למנינם
 364. (ב) כרך לא' עמודים קפח-קצא
  הועלה ביום שישי ב' אייר ה'תשפ"ד, 10-05-2024 למנינם
 365. (ב) כרך לא' עמודים קצו-קצט
  הועלה ביום שישי ב' אייר ה'תשפ"ד, 10-05-2024 למנינם
 366. (ב) כרך לא' עמודים ר-רג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 367. (ב) כרך לא' עמודים רד-רז
  הועלה ביום שישי ב' אייר ה'תשפ"ד, 10-05-2024 למנינם
 368. (ב) כרך לא' עמודים ריב-רטו
  הועלה ביום ראשון ד' אייר ה'תשפ"ד, 12-05-2024 למנינם
 369. (ב) כרך לא' עמודים רכ-רכג
  הועלה ביום ראשון ד' אייר ה'תשפ"ד, 12-05-2024 למנינם
 370. (ב) כרך לא' עמודים רכח-רלא
  הועלה ביום שני ה' אייר ה'תשפ"ד, 13-05-2024 למנינם
 371. (ב) כרך לא' עמודים רמ-רמג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 372. (ב) כרך לב' עמודים רמד-רמז
  הועלה ביום שלישי ו' אייר ה'תשפ"ד, 14-05-2024 למנינם
 373. (ב) כרך לב' עמודים רנב-רנה
  הועלה ביום שלישי ו' אייר ה'תשפ"ד, 14-05-2024 למנינם
 374. (ב) כרך לב' עמודים רס-רסג
  הועלה ביום רביעי ז' אייר ה'תשפ"ד, 15-05-2024 למנינם
 375. (ב) כרך לב' עמודים רסח-רעא
  הועלה ביום רביעי ז' אייר ה'תשפ"ד, 15-05-2024 למנינם
 376. (ב) כרך לב' עמודים רעו-רעט
  הועלה ביום חמישי ח' אייר ה'תשפ"ד, 16-05-2024 למנינם
 377. (ב) כרך לב' עמודים רפ-רפג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 378. (ב) כרך לב' עמודים רפד-רפז
  הועלה ביום חמישי ח' אייר ה'תשפ"ד, 16-05-2024 למנינם
 379. (ב) כרך לב' עמודים רצב-רצה
  הועלה ביום שישי ט' אייר ה'תשפ"ד, 17-05-2024 למנינם
 380. (ב) כרך לב' עמודים ש - שג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 381. (ב) כרך לב' עמודים שח-שיא
  הועלה ביום שישי ט' אייר ה'תשפ"ד, 17-05-2024 למנינם
 382. (ב) כרך לב' עמודים שטז-שיט
  הועלה ביום שישי ט' אייר ה'תשפ"ד, 17-05-2024 למנינם
 383. (ב) כרך לב' עמודים שכ - שכג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 384. (ב) כרך לב' עמודים שכד-שכז
  הועלה ביום ראשון י"א אייר ה'תשפ"ד, 19-05-2024 למנינם
 385. (ב) כרך לב' עמודים שמ-שמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 386. (ב) כרך לב' עמודים שנו-שנט
  הועלה ביום רביעי י"ד אייר ה'תשפ"ד, 22-05-2024 למנינם
 387. (ב) כרך לב' עמודים שס-שסג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 388. (ב) כרך לג' עמודים ב-ה
  הועלה ביום שני י"ט אייר ה'תשפ"ד, 27-05-2024 למנינם
 389. (ב) כרך לג' עמודים י-יג
  הועלה ביום שלישי כ' אייר ה'תשפ"ד, 28-05-2024 למנינם
 390. (ב) כרך לג' עמודים כב-כה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 391. (ב) כרך לג' עמודים כו-כט
  הועלה ביום רביעי כ"א אייר ה'תשפ"ד, 29-05-2024 למנינם
 392. (ב) כרך לג' עמודים שעב-שעה
  הועלה ביום רביעי י"ד אייר ה'תשפ"ד, 22-05-2024 למנינם
 393. (ב) כרך לג' עמודים שעה-שפא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 394. (ב) כרך לג' עמודים שפ-שפג
  הועלה ביום רביעי י"ד אייר ה'תשפ"ד, 22-05-2024 למנינם
 395. (ב) כרך לג' עמודים שפח-שצא
  הועלה ביום חמישי ט"ו אייר ה'תשפ"ד, 23-05-2024 למנינם
 396. (ב) כרך לג' עמודים ת-תג
  הועלה ביום שלישי י"א אדר א' ה'תשפ"ד, 20-02-2024 למנינם
 397. (ב) כרך לג' עמודים תד-תז
  הועלה ביום שישי ט"ז אייר ה'תשפ"ד, 24-05-2024 למנינם
 398. (ב) כרך לג' עמודים תכ-תכג
  הועלה ביום שישי ט"ז אייר ה'תשפ"ד, 24-05-2024 למנינם
 399. (ב) כרך לג' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום ראשון י"ח אייר ה'תשפ"ד, 26-05-2024 למנינם
 400. (ב) כרך לג' עמודים תמ-תמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 401. (ב) כרך לג' עמודים תנב-תנה
  הועלה ביום שני י"ט אייר ה'תשפ"ד, 27-05-2024 למנינם
 402. (ב) כרך לד' עמודים מב-מה
  הועלה ביום חמישי כ"ב אייר ה'תשפ"ד, 30-05-2024 למנינם
 403. (ב) כרך לד' עמודים נח-סא
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 404. (ב) כרך לד' עמודים סב-סה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 405. (ב) כרך לד' עמודים עד-עז
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 406. (ב) כרך לד' עמודים פב-פה
  הועלה ביום שישי כ"ג אייר ה'תשפ"ד, 31-05-2024 למנינם
 407. (ב) כרך לד' עמודים צ-צג
  הועלה ביום ראשון כ"ה אייר ה'תשפ"ד, 02-06-2024 למנינם
 408. (ב) כרך לד' עמודים קב-קה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 409. (ב) כרך לד' עמודים קכב-קכה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 410. (ב) כרך לד' עמודים קלח-קמא
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 411. (ב) כרך לד' עמודים קמב-קמה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 412. (ב) כרך לד' עמודים קנד-קנז
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 413. (ב) כרך לה' עמודים קסב-קסה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 414. (ב) כרך לה' עמודים קע-קעג
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 415. (ב) כרך לה' עמודים קפב-קפה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 416. (ב) כרך לה' עמודים קפו-קפט
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 417. (ב) כרך לה' עמודים רב-רה
  הועלה ביום ראשון ג' סיון ה'תשפ"ד, 09-06-2024 למנינם
 418. (ב) כרך לה' עמודים רכב-רכה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 419. (ב) כרך לה' עמודים רלד-רלז
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 420. (ב) כרך לה' עמודים רמב-רמה
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 421. (ב) כרך לה' עמודים רנ-רנג
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 422. (ב) כרך לה' עמודים רסב-רסה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 423. (ב) כרך לה' עמודים רסו-רסט
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 424. (ב) כרך לה' עמודים רפב-רפה
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 425. (ב) כרך לו' עמודים ג-ו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 426. (ב) כרך לו' עמודים יט-כב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 427. (ב) כרך לו' עמודים לה-לח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 428. (ב) כרך לו' עמודים נא-נד-1
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 429. (ב) כרך לו' עמודים נא-נד
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 430. (ב) כרך לו' עמודים סז-ע
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 431. (ב) כרך לו' עמודים רחצ-שא
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 432. (ב) כרך לו' עמודים שב-שה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 433. (ב) כרך לו' עמודים שט-שטו
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 434. (ב) כרך לו' עמודים שיד-שיז
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 435. (ב) כרך לו' עמודים שכב-שכה
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 436. (ב) כרך לו' עמודים של-שלג
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 437. (ב) כרך לו' עמודים שמב-ב
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 438. (ב) כרך לז' עמודים פג-פו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 439. (ב) כרך לז' עמודים צא-צד
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 440. (ב) כרך לז' עמודים צט-קב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 441. (ב) כרך לז' עמודים קטו-קיח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 442. (ב) כרך לז' עמודים קלא-קלד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 443. (ב) כרך לז' עמודים קמז-קנ
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 444. (ב) כרך לז' עמודים קסג-קסו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 445. (ב) כרך לז' עמודים קעט-קפב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 446. (ב) כרך לז' עמודים קצה-קצח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 447. (ב) כרך לח' עמודים יד-יז
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 448. (ב) כרך לח' עמודים ערה-רעח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 449. (ב) כרך לח' עמודים ריא-ריד (1)
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 450. (ב) כרך לח' עמודים ריא-ריד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 451. (ב) כרך לח' עמודים רכז-רל
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 452. (ב) כרך לח' עמודים רמג-רמו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 453. (ב) כרך לח' עמודים רנט-רסב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 454. (ב) כרך לח' עמודים רצא-א
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 455. (ב) כרך לט' עמודים ל-לב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 456. (ב) כרך לט' עמודים ל-לג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 457. (ב) כרך לט' עמודים מב-מד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 458. (ב) כרך לט' עמודים מו-מט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 459. (ב) כרך לט' עמודים נד-נו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 460. (ב) כרך לט' עמודים סב-סה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 461. (ב) כרך לט' עמודים סו-סח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 462. (ב) כרך לט' עמודים עח-פ
  הועלה ביום שישי ו' תמוז ה'תשפ"ד, 12-07-2024 למנינם
 463. (ב) כרך לט' עמודים עח-פא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 464. (ב) כרך לט' עמודים צ-צב
  הועלה ביום שישי ו' תמוז ה'תשפ"ד, 12-07-2024 למנינם
 465. (ב) כרך לט' עמודים צד-צז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 466. (ב) כרך לט' עמודים קב-קד
  הועלה ביום ראשון ח' תמוז ה'תשפ"ד, 14-07-2024 למנינם
 467. (ב) כרך לט' עמודים קי-קיג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 468. (ב) כרך לט' עמודים קכו-קכט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 469. (ב) כרך לט' עמודים קמב-קמה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 470. (ב) כרך מ' עמודים ער-רעג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 471. (ב) כרך מ' עמודים קנח-קסא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 472. (ב) כרך מ' עמודים קעד-קעז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 473. (ב) כרך מ' עמודים קצ-קצג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 474. (ב) כרך מ' עמודים רו-רט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 475. (ב) כרך מ' עמודים רכב-רכה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 476. (ב) כרך מ' עמודים רלח-רמא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 477. (ב) כרך מ' עמודים רנד-רנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 478. (ב) כרך מא' עמודים רחצ-שא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 479. (ב) כרך מא' עמודים רפו-רפט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 480. (ב) כרך מא' עמודים שי-שיג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 481. (ב) כרך מא' עמודים שכב-שכה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 482. (ב) כרך מא' עמודים שלד-שלז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 483. (ב) כרך מא' עמודים שמו-שמט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 484. (ב) כרך מא' עמודים שנח-שסא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 485. (ב) כרך מא' עמודים שע-שעג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 486. (ב) כרך מא' עמודים שפב-שפה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 487. (ב) כרך מא' עמודים שצד-שצז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 488. (ב) כרך מא' עמודים תו-תט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 489. (ב) כרך מב' עמודים ד-ז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 490. (ב) כרך מב' עמודים טז-יט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 491. (ב) כרך מב' עמודים כח-לא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 492. (ב) כרך מב' עמודים מ-מג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 493. (ב) כרך מב' עמודים נב-נה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 494. (ב) כרך מב' עמודים תיח-תכא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 495. (ב) כרך מב' עמודים תל-תלג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 496. (ב) כרך מב' עמודים תמב-תמה
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 497. (ב) כרך מב' עמודים תנד-תנז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 498. (ב) כרך מב' עמודים תסו-תסט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 499. (ב) כרך מג' עמודים סד'-סז'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 500. (ב) כרך מג' עמודים עו'-עט'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 501. (ב) כרך מג' עמודים פח'-צא'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 502. (ב) כרך מג' עמודים ק'-קג'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 503. (ב) כרך מג' עמודים קיב'-קטו'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 504. (ב) כרך מג' עמודים קכד'-קכז'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 505. (ב) כרך מג' עמודים קלו'-קלט'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 506. (ב) כרך מג' עמודים קמח'-קנא'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 507. (ב) כרך מג' עמודים קס'-קסג'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 508. (ב) כרך מג' עמודים קעב'-קעה'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 509. (ב) כרך מד' עמודים דש'-שז
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 510. (ב) כרך מד' עמודים קפד'-קפז'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 511. (ב) כרך מד' עמודים קצו'-קצט'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 512. (ב) כרך מד' עמודים רח'-ריא'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 513. (ב) כרך מד' עמודים רכ'-רכג'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 514. (ב) כרך מד' עמודים רלב'-רלה'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 515. (ב) כרך מד' עמודים רמד'-רמז'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 516. (ב) כרך מד' עמודים רנו'-רנט'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 517. (ב) כרך מד' עמודים רסח'-רעא'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 518. (ב) כרך מד' עמודים רפ'-רפג'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 519. (ב) כרך מד' עמודים רצב'-רצה'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 520. (ב) כרך מה' עמודים שטז-שיט
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 521. (ב) כרך מה' עמודים שכח-שלא
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 522. (ב) כרך מה' עמודים שמ-שמג
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 523. (ב) כרך מו' עמודים תלו-תלט
  הועלה ביום ראשון י"ז אלול ה'תשפ"ג, 03-09-2023 למנינם
 524. (ב) כרך מו' עמודים תעב-תעה
  הועלה ביום רביעי כ' אלול ה'תשפ"ג, 06-09-2023 למנינם
 525. (ב) כרך מו' עמודים תפד-תפז
  הועלה ביום חמישי כ"א אלול ה'תשפ"ג, 07-09-2023 למנינם
 526. (ב) כרך מו' עמודים תקכ-תקכג
  הועלה ביום שני כ"ה אלול ה'תשפ"ג, 11-09-2023 למנינם
 527. (ג) כרך לו' עמודים נה-נח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 528. (ג) כרך לז' עמודים עא-עד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 529. (ד) כרך לב' עמודים שלב-שלה
  הועלה ביום ראשון י"א אייר ה'תשפ"ד, 19-05-2024 למנינם
 530. (ד) כרך לג' עמודים יח-כא
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 531. (ד) כרך לג' עמודים לד-לז
  הועלה ביום רביעי כ"א אייר ה'תשפ"ד, 29-05-2024 למנינם
 532. (ד) כרך לג' עמודים שצו-שצט
  הועלה ביום חמישי ט"ו אייר ה'תשפ"ד, 23-05-2024 למנינם
 533. (ד) כרך לג' עמודים תיב-תטו
  הועלה ביום שישי ט"ז אייר ה'תשפ"ד, 24-05-2024 למנינם
 534. (ד) כרך לג' עמודים תכח-תלא
  הועלה ביום שישי ט"ז אייר ה'תשפ"ד, 24-05-2024 למנינם
 535. (ד) כרך לג' עמודים תמד-תמז
  הועלה ביום ראשון י"ח אייר ה'תשפ"ד, 26-05-2024 למנינם
 536. (ד) כרך לה' עמודים עדר-רעז
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 537. (ד) כרך לה' עמודים קעח-קפא
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 538. (ד) כרך לה' עמודים קצד-קצז
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 539. (ד) כרך לה' עמודים רמב-רמה
  הועלה ביום שלישי ה' סיון ה'תשפ"ד, 11-06-2024 למנינם
 540. (ד) כרך לה' עמודים רנח-רסא
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 541. (ד) כרך לו' עמודים יא-יד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 542. (ד) כרך לו' עמודים מג-מו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 543. (ד) כרך לו' עמודים רצ-רצג
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 544. (ד) כרך לו' עמודים שו-שט
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 545. (ד) כרך לו' עמודים שלח-שמא
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 546. (ד) כרך לז' עמודים צא-צד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 547. (ד) כרך לז' עמודים קז-קי
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 548. (ד) כרך לז' עמודים קכג-קכו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 549. (ד) כרך לז' עמודים קלט-קמב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 550. (ד) כרך לז' עמודים קנה-קנח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 551. (ד) כרך לז' עמודים קעא-קעד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 552. (ד) כרך לז' עמודים קפז-קצ
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 553. (ד) כרך לח' עמודים ו-ט
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 554. (ד) כרך לח' עמודים כב-כה
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 555. (ד) כרך לח' עמודים רג-רו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 556. (ד) כרך לח' עמודים ריט-רכב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 557. (ד) כרך לח' עמודים רלה-רלח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 558. (ד) כרך לח' עמודים רנא-רנד
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 559. (ד) כרך לח' עמודים רסז-ער
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 560. (ד) כרך לח' עמודים רפג-רפו
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 561. (ד) כרך לט' עמודים לו-לח
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 562. (ד) כרך לט' עמודים מח-נ
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 563. (ד) כרך לט' עמודים ס-סב
  הועלה ביום חמישי ה' תמוז ה'תשפ"ד, 11-07-2024 למנינם
 564. (ד) כרך לט' עמודים פד-פו
  הועלה ביום שישי ו' תמוז ה'תשפ"ד, 12-07-2024 למנינם
 565. (ד) כרך לט' עמודים צו-צח
  הועלה ביום שישי ו' תמוז ה'תשפ"ד, 12-07-2024 למנינם
 566. (ד) כרך לט' עמודים קח-קי
  הועלה ביום ראשון ח' תמוז ה'תשפ"ד, 14-07-2024 למנינם
 567. (ח) כרך ד' עמודים שעט'-שפד'
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
 568. היכלות לרבי ישמעאל כהן גדול
  הועלה ביום שלישי י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27-02-2024 למנינם
Total: 1637; Y2024: 1637; self: 1296