בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום רביעי ל' סיון ה'תשפ"ב, 29-06-2022 16:51


זמן הזריחה (הנץ החמה): 05:40
זמן השקיעה: 19:51
צאת הכוכבים: 20:11 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 01:10:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:12

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

י"ט באייר - יום ההילולה של רבי מנחם מנדל מרמינוב.

מצבת רבי מנחם מענדל מרימינוב
תמונה: ויקיפדיה

הדליקו נר לזכות נשמתו,תנו צדקה, קבלו על עצמכן קבלה טובה, אמרו פרק תהילים ובוודאי הוא יפעל עבורנו בעולם האמת.

רבי מנחם מנדל מ-רימינוב 7 עובדות לדמותו:
 1. רבי מנחם מנדל (ב"ר יוסף) טורם מרימנוב היה אדמו"ר מפורסם, אחד מארבעת המפיצים הראשונים של תנועת החסידות בפולין.
 2. צדיקי דורו אמרו עליו כי הוא ניצוץ מנשמת הרי"ף, ואכן ר' מנדל עסק הרבה בלימוד הלכות הרי"ף.
 3. מסופר שבימי נעוריו התקשה בהשגת שלמות בעבודת ה' ובאמצע לימודו נתנמנם וראה בחלומו את הרי"ף שהורה לו שיסע לליז'נסק אל ר' אלימלך ושם יזכה לשלימות הנדרשת.
 4. בל"ג בעומר תקע"ה, יום לפני יום פטירתו, אמר כי הוא חש שהולך להיפטר מהעולם, וכי יחזיר טובה למי שידליק נר לעילוי נשמתו. למחרת, בי"ט באייר, נפטר ונקבר בבית העלמין היהודי בעיירה רימנוב. קברו מהווה עד היום מוקד למתפללים רבים.
 5. אחת לחודש היה שולח אנשים לבדוק את המידות והמשקלות בחנויות שבעירו כדי למנוע חשש גזל.
 6. רבי מנחם מנדל מרימנוב אסר על נשות העיר להתהדר במלבושים יקרים וצבעוניים, ואת כל כספו חילק לעניים.
 7. באחד מערבי פסח, דיבר מעניין קריעת ים סוף, ואמר שיביאו לפניו ספל מים ויראה להם נס קריעת ים סוף, ונתן את ידו על המים ויבקעו המים שבספל לי"ב גזרים.
 8. לפני שהתפרסם הצדיק רבי מנחם מנדל מרימינוב, היה מסתופף בצל קדשו של הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק. פעם אחת בסעודת היום של שבת קדש בשבתו יחד עם כל המסובין, לקח ר' אלימלך את קערת המרק שהוגשה לפניו והפכה על פיה וכל המרק נשפך. מיד צעק ר' מ"מ מתוך בהלה ופחד: "אהה, רבי! יקחו את כולנו למאסר". כל המסובין כמעט שהתפרצו בצחוק, אך מיראת רבם התאפקו. אמנם, יותר השתוממו לשמוע את תשובתו של רבי אלימלך: "הרגע בני, שלום לנו ואל תירא, הלא אנחנו כולנו פה היום".

  אחרי כן סיפר ר' אלימלך את פשר הדבר: "אחד משרי הממשלה יעץ מזימות להרע לכל היהודים שבמדינה, ופעמים רבות כבר ניסה לכתוב את שטנתו בספר ולהציע לפני המלך שיחתום בטבעתו עליה, ולא עלתה בידו, כי בכל פעם היה קורה איזה מקרה שמנע אותו מלהעלות את השטנה אל שולחן המלך, אך היום גמר השר את כתב השטנה והתכוון להגישה אל המלך.

  ויהי, בהושיט השר את ידו לקחת את כלי החול כדי לפזר על הכתב שיתייבש הדיו, הפכתי הקערה עם המרק על פיה, ובאותו רגע טעה השר ובמקום כלי החול לקח את כלי הדיו והפכו על הכתב ונטשטש כל הכתב בדיו. והאברך הזה (ר' מ"מ מרימינוב) ראה את כל הנעשה והיה כל כך מופשט בגשמיות עד ששכח שהנני נמצא כאן, ונדמה לו שאני בידי ממש הפכתי את כלי הדיו על הכתב, ולכן צעק מרוב פחד שייקחו אותנו למאסר".

  אז ראו כל החסידים כי אותו אברך צופה ברוח הקודש, במקומות אשר עין בשר ודם פשוט לא ראתה. ('סיפורי חסידים').

סגולה בדוקה לישועה!
להדליק במשך 40 יום נר ולהגיד שזה לעילוי נשמת רבי מנחם מנדל בן רבי יוסף מרימינוב ולבקש בקשה אחת:
״אנא ה' בזכות רבי מנחם מנדל וכו׳... ורואים ישועות! זה עובד!

מוקדש לרפואה שלמה, המתקת הגבורות ודינים, חזרה לבריאות איתנה, ישועות, ניסים ונפלאות לכלל עם ישראל


מהרב רפאל אביטן "רב הסגולות"

היום זוהי הילולה של המקובל האלוקי רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע, שחי לפני בערך כ250 שנה. (נפטר בשנת תקע"ה)

צדיקי אותו הדור העידו עליו שבמשך 22 שנים רצופות, הרבי מרימנוב היה צינור השפע של הפרנסה לעם ישראל

אם כן יש לנו היום עת רצון גדולה לפעול ישועות והרחבות גדולות עבור כל אחד ואחת מאיתנו.

ובכדי לקבל את השפע שהצדיק מוריד היום ביום ההילולה שלו,יש לעשות את הדברים הבאים:

 1. להעביר את ההודעה הזו בכל מקום אפשרי בפייסבוק בווטסאפ וכו,
  על מנת לזכות כמה שיותר יהודים לקבל שפע גדול בזכות הרבי הקדוש מרימנוב.
 2. להדליק הערב נר לזכות רבי מנחם מנדל מרימנוב בן רבי יוסף.
  שידוע שהצדיק הבטיח שמי שידליק נר עבורו הוא יחזיר לו טובה וברכה על כך!
 3. לומר את פרקי התהלים הללו לפי הסדר: פרק לג פרק טז פרק יז פרק עב פרק צא פרק קד פרק קל.
 4. לקרוא את השורות הבאות שכתבתי כאן מתוך ספרו של הצדיק, ולאחר מכן לבקש מהבורא כל מה שרק חסר לך בגשמי או ברוחני.
  פרנסה זוגיות רפואה שלום בית התקרבות להשם שמחת חיים וכו.
ואלו דבריו הקדושים שאותם יש לומר:

"העיקר של כל המדות הטובות הוא האמונה והבטחון. ועל ידם יוכל לבוא תיכף ליסוד והעיקר של כל התורה שהוא מצוה של ואהבת לרעך כמוך.

אך בלתי אפשרי לקיים את המצוה הזאת של אהבת כל ישראל בלב שלם, אם לא מי שיש בו מדת האמונה והבטחון באמת!

דהיינו שיאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך הוא מנהיג ומשגיח על הכל בכל עת ובכל רגע. ונותן לכל איש די מחסורו.

ואין שום אדם יכול לנגוע במה שמוכן לו. ומה שקצוב לו מהשמיים כן יהיה לא פחות ולא יותר!

וכל מה שיראה אצל חברו לא יחמוד ולא יקנא ליבו בו. כי הוא מובטח שאין זה חלקו.

כי תמיד ליבו נכון ובטוח בהשם יתברך,שיזמין לו ויבוא לידו כל מה שהוא צריך".

ויהי רצון שזכות רבי מנחם מנדל מרימנוב בן רבי יוסף תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ל', סיון)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום ל' סיון ה'תשפ"ב 

רבי שלמה קלוגר ב"ר יהודה אהרן
רבי חיים קיצע מארשהא "אוצרות חיים" ב"ר יצחק
רבי מאיר מקריטשניף ב"ר מרדכי מנדבורנא
הרב יום טוב ידיד הלוי - מגדולי המקובלים בארם צובא
תפילת הרמב"ן לפרנסה לראש חודש
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום א תמוז התשפב 

יוסף הצדיק בן יעקב אבינו משבטי י-ה
רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין - בעל המאור ושמש ב"ר אהרן הלוי
רבי שלמה הלברשטאם ב"ר מאיר נתן, חתן רבי אליעזר מדז'יקוב
הרב שלמה קלוגר - מהרש"ק בן רבי יהודה אהרן קלוגר
הרב משה נג'ארה, מגדולי רבני צפת, מתלמידי האר"י הקדוש זצ"ל ומחבר הספר "לקח טוב"
תפילת הרמב"ן לפרנסה לראש חודש
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 50; Y2022: 50; self: 50